Πρόγραμμα Διανομής Οπωροκηπευτικών – Ποιοι είναι Δικαιούχοι   

22 Μαρτίου 2022
images1111

 Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα με υπουργική απόφαση  Υπ Αριθ 1527/334950/2021 (ΦΕΚ 5688/Β7-4-2021 ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εκτιμάται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών στο άμεσο μέλλον . Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ  για είναι κάποιος  δικαιούχος της διανομής πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΟΣ

Για οικογένεια με ένα μέλος 7.200 ευρώ

1)     Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι και 10.700 ευρώ.

2)     Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 11.520 ευρώ.

3)     Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη)μέχρι και 14.400 ευρώ.

4)     Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280 ευρώ.

5)     Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

6) Για έξι (6) μέλη 20.160 ευρώ

7) Για επτά (7) μέλη 23.040 ευρώ

8) Για οκτώ (8) μέλη 25. 929 ευρώ

9) Για εννέ (9) μέλη 28.800 ευρώ και για κάθε μέλος πέραν των τριών προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Επίσης, σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. Σχετική αίτηση (σε ειδικό έντυπο που θα τους δίδεται) .

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου, ότι  με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών  για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  η δήλωση  επικυρώνεται μέσω  του  gov.gr .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ EMAIL ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν ΔΡΑΜΑΣ  email:   sylpoldramas.org.gr

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης .

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . ΈΚΔΟΣΗΣ ΔΙΜΗΝΟΥ 

 Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2021  για το φόρο εισοδήματος του 2020. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ή  ηλεκτρονική επικύρωση από το www.gov.gr .

Σχετικά βεβαιωτικά έγγραφα από κρατικούς φορείς υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος εντάσσεται στην κατηγορία αναπηρίας 67% και άνω.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ΜΈΧΡΙ  31 ΜΑΙΟΥ 2022.