Απάντηση υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την κατάργηση της έκπτωσης τα εισιτήρια των πολυτέκνων από τα νέα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

22 Ιουλίου 2022

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΙΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Σας παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr Παπάγου, 22/07/2022
Αρ. Πρωτ: 233602
Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Κοινοποίηση
Βουλευτή κ. Θεόφιλο Ξανθόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Πολυτέκνων Δράμας για κατάργηση του
μειωμένου εισιτηρίου των Πολυτέκνων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
Σχετ: Η Αναφορά 2879/08.07.2022

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι οι πολύτεκνοι
λαμβάνουν έκπτωση 50% στα 10 καθημερινά δρομολόγια (5 ζεύγη) του InterCity στη
διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Η υπηρεσία InteCityExpress, η οποία εκτελείται με το
τροχαίο υλικό ETR-470 ως νέα υπηρεσία, δεν υπάγεται στην τιμολογιακή πολιτική, η οποία
προϋπήρχε και εφαρμόζεται.

Η έκπτωση στη νέα υπηρεσία δύναται να προβλεφθεί στη νέα τιμολογιακή πολιτική των
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που εκτελούν επιβατικά δρομολόγια, στο πλαίσιο σύμβασης
παροχής Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 11 του ν. 3891/10 (Α’,
188). Προϋπόθεση για την επέκταση της έκπτωσης στις νέες υπηρεσίες είναι η ανάληψη
των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και το αρμόδιο για την
συγκεκριμένη κατηγορία επιβατών Υπουργείο.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62d53f4a70128e28a829d85d στις 22/07/22 09:56
2
Συμπληρωματικά, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 30787/22/Τ9/14.07.2022 σχετικό
έγγραφο της Hellenic Train Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας.

Συνημμένα: 1
Εσωτερική διανομή:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ο Υφυπουργός
Υποδομών & Μεταφορών

Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΝΟΣΕ

file:///C:/Users/User/Desktop/2879_HELLENIC%20TRAIN.pdf%20(1).pdf