Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

14 Αυγούστου 2022

Δέσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . εύχονται στις Οικογένειες του Συλλόγου Πολυτέκνων ν Δράμας , Η Παναγία και Μητέρα όλων μας να μεσιτεύει προς Τον Υιό της και Θεό υμών υπέρ υμών των αμαρτωλών.