ΕΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ.

23 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της έκπτωσης ορίζονται

1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (ΑΠΟΡΟΙ)

2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

3. Άτομα με αναπηρία 80% και άνω

4. Πολύτεκνοι και έχοντες την ιδιότητα πολυτέκνου

5. Τρίτεκνες οικογένειες

6. Μονογονικές οικογένειες

Β. Πεδίο εφαρμογής : μείωση κατά 50% στην κατανάλωση του υδρομέτρου αποκλειστικά και μόνο της μόνιμης κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός δημοτικών τελών εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου.

Καλούνται, όσοι επιθυμούν να λάβουν την έκπτωση των τελών ύδρευσης το έτος 2023, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Προσοτσάνης το αργότερο έως την ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή παλιούς αλλά και νέους δικαιούχους.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 Προσοχή! Μαζί με την αίτηση πρέπει να συμπληρώσετε και την υπεύθυνη δήλωση.Μπορείτε να τα καταθέσετε στο Δημαρχείο ή ηλεκτρονικά στο email irida@prosotsani.gr
 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Αίτηση για: Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (ΑΠΟΡΟΙ)Αίτηση για: Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)Αίτηση για: Άτομα με αναπηρία 80% και άνωΑίτηση για: Πολύτεκνοι και έχοντες την ιδιότητα πολυτέκνουΑίτηση για: Τρίτεκνες οικογένειεςΑίτηση για: Μονογονεϊκές οικογένειες
 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ