Άρθρο 34 Συνυπηρέτηση τριτέκνων – πολυτέκνων – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4440/2016 1. Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

3 Μαρτίου 2023

«Άρθρο 11Α Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης 1. Αποκλειστικά οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παρατασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν µε απόσπαση.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφισταμένου κλάδου µε δέσµευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.

Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθµού δύνανται να αιτηθούν µμετάταξη για λόγους συνυπηρέτηση[1]σης µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθµού.

 Η µετάταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης µε µόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης µετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.

 2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την ολοκλήρωση της µετάταξης.

 3. Ειδικά για τη µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007)

 4. Υπάλληλοι που µετατάσσονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας υποχρεούνται να παραµείνουν στην Υπηρεσία µετάταξης για µια δεκαετία από την ολοκλήρωση της µετάταξης». 2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση µετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών , και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.