Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης 1. Αποκλειστικά oi πολύτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης,

27 Μαρτίου 2023

EΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2023 Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών Ταχ (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) . Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα E-mails: hrm@ydmed.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Α’ ) ped.hrm@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Β’ ) dipp@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Γ΄) hrd@ypes.gov.gr (για θέματα του Κεφαλαίου Δ’) ΘΕΜΑ: Ν. 5027/2023

«Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων .

Σας ενημερώνουμε ότι στις 2 Μαρτίου 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ως άνω στο θέμα ν. 5027/2023 (Α΄ 48). Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Άρθρο 34 του ν. 5027/2023: Συνυπηρέτηση τριτέκνων – πολυτέκνων –

Προσθήκη άρθρου 11Α στο ν. 4440/2016. Με τις διατάξεις του αρ. 34 του ν. 5027/2023 τροποποιείται ο ν. 4440/2016 και συγκεκριμένα προστίθεται άρθρο 11Α, στο οποίο προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

 «1. Μετά από το άρθρο 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), προστίθεται άρθρο 11Α, ως εξής: “Άρθρο 11Α Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης 1. Αποκλειστικά oi πολύτεκνοι και τρίτεκνοι υπάλληλοι, που αποσπώνται για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11, δύνανται προ της λήξης της παράτασης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης, να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν με απόσπαση. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μετάταξης είναι η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. Ειδικά, οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύνανται να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης με μόνη προϋπόθεση κατά το χρόνο έκδοσης 2 της απόφασης μετάταξης να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης.

2. Εφόσον η παράταση της απόσπασης λήγει προ της ολοκλήρωσης της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης. 3. Ειδικά για τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007). 4. Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης.”. 2. Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι, των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4440/2016, έχει ήδη λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του αρ. 11Α του ν. 4440/2016 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016.». 1. Π Α Γ Ι Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: • Η ρύθμιση προβλέπει δυνατότητα μετάταξης αποκλειστικά σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης που έχει πραγματοποιηθεί βάσει του αρ. 11 του ν. 4440/2016. • Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, όχι οποιονδήποτε υπάλληλο έχει αποσπαστεί για λόγους συνυπηρέτησης κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 του ν. 4440/2016. • Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τρίτεκνους ή πολύτεκνους υπαλλήλους, των οποίων η απόσπαση έχει ήδη ανανεωθεί τουλάχιστον μία (1) φορά (ή δύο για τους πολύτεκνους) και βρίσκεται σε ισχύ η ανανέωση κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης. • Η δυνατότητα μετάταξης δίνεται αποκλειστικά για το φορέα, στον οποίο είναι ήδη αποσπασμένος ο υπάλληλος για λόγους συνυπηρέτησης, όχι για οποιονδήποτε φορέα υποδοχής. • Η αίτηση μετάταξης πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο προ της λήξης της παράτασης απόσπασης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον η απόσπαση έχει λήξει, ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. • Η ολοκλήρωση της μετάταξης στο φορέα υποδοχής γίνεται α) σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, άλλως σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας θέσης β) σε κενή οργανική θέση άλλου κλάδου ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, άλλως γ) σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου (δεν επιτρέπεται σύσταση κλάδου με την πράξη μετάταξης) με δέσμευση κενής οργανικής θέσης ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας. • Στην περίπτωση αποσπασμένων τρίτεκνων ή πολύτεκνων υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αιτηθούν μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού. • Για την ολοκλήρωση της μετάταξης κατά τα ανωτέρω, ο φορέας υποδοχής πρέπει πρώτα να έχει προσαρμόσει τις οργανικές του θέσεις (κλάδοι/ειδικότητες) στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ Α΄232 – βλ. σχετικά τις αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022- ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ και ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 – ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας). Εξυπακούεται ότι τούτο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ του π.δ.85/2022 ή εξαιρούνται από αυτό. • Κατ΄ αντιστοιχία, ο προς μετάταξη υπάλληλος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα σύμφωνα με το προαναφερθέν Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο προσόντα του επιδιωκόμενου κλάδου και ειδικότητας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτά περιλαμβάνονται στο σχετικό π.δ. 85/2022. • Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μόνο του φορέα υποδοχής (όχι, δηλ., με κοινή απόφαση των φορέων προέλευσης και υποδοχής, όπως στην περίπτωση της απόσπασης). • Η εν λόγω μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, επομένως και κατά παρέκκλιση του αρ. 74 του ν. 4674/2020. 1 1 Ν. 4674/2020 αρ. 74: «Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του αρ. 24 του ν. 4479/2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α` βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε αυτούς, δεν 3 • Κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης μετάταξης πρέπει να εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε η παράταση απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης. • Στην περίπτωση που η παράταση της απόσπασης του υπαλλήλου λήγει πριν από την ολοκλήρωση της πράξης μετάταξής του, τότε η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης. • Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιηθεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, τότε ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρ. 2 του αρ. 70 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (v. 3528/2007, όπως ισχύει).2 • Επισημαίνεται ότι στο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του αιτούντος θα πρέπει να αναγράφεται ότι έχει αποσπαστεί βάσει των διατάξεων του αρ. 11 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, καθώς και αν εργάζεται σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμού. • Υπάλληλοι που μετατάσσονται κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να παραμείνουν στην Υπηρεσία μετάταξης για μια δεκαετία από την ολοκλήρωση της μετάταξης, ήτοι για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. • Επισημαίνεται ότι η δέσμευση δεκαετούς παραμονής πρέπει να αναγράφεται στο διατακτικό της πράξης μετάταξης. Δεν επιτρέπεται δε βάσει της δεσμεύσεως αυτής ουδεμία περαιτέρω υπηρεσιακή μεταβολή, που συνιστά απομάκρυνση από την εν λόγω Υπηρεσία όπου υφίσταται η δέσμευση, ιδίως απόσπαση για λόγους υγείας, αμοιβαία μετάταξη, μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ ακόμα και μετά το πέρας του ημίσεος χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 ή αντίστοιχη μετακίνηση βάσει άλλων διατάξεων, δεδομένου ότι ως μεταγενέστερη και ειδικότερη η παρούσα ευεργετική ρύθμιση κατισχύει οποιασδήποτε άλλης ειδικής ή γενικής διατάξεως. Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν από τον υπάλληλο, μαζί με την αίτησή του προς το φορέα υποδοχής, είναι τα ακόλουθα: – Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, – Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου/συμβιούντος, – Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής της δέσμευσης δεκαετούς παραμονής στον φορέα υποδοχής. – Δικαιολογητικά περί απόδειξης της πολυτεκνίας ή τριτεκνίας κατά τα αντιστοίχως οριζόμενα για τους διορισμούς (ΦΕΚ Β΄ 3614/2022), δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός. Συγκεκριμένα: o Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται: Α) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). o Για την απόδειξη της ιδιότητας του τριτέκνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 64 ν. 4590/2019 και ΦΕΚ Β΄ 3614/2022, σύμφωνα με τις οποίες ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. αποσπώνται, μετακινούνται ή μετατάσσονται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 7 και το αρ. 10 του ν. 4440/2016. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και υπαλλήλους που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύμφωνα με την υπ` αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.». 2 Ν. 3528/2007 άρ. 70 παρ. 2: «Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του.». 4 2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΚ • Τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι υπάλληλοι των οποίων η απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης έληξε πριν τη δημοσίευση του νόμου 5027/2023 (2.3.2023), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετάταξης3 προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του αρ. 5 του ν. 4440/2016. Την αίτηση συνοδεύει υποχρεωτικά, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν, και βεβαίωση ύπαρξης θέσης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11Α του ν. 4440/2016. • Η εν λόγω αίτηση μετάταξης με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και σε ισχύ, πρέπει να κατατεθεί προς την ΚΕΚ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι και τις 3 Μαΐου 2023. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής, αιτήσεις μετάταξης προς την ΚΕΚ δεν θα γίνονται δεκτές. • Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης λογίζεται α) από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης, εφόσον αυτή κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή β) από την ημερομηνία σφράγισης του φακέλου εφόσον αυτή κατατεθεί ταχυδρομικώς, ή γ) από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, εφόσον αυτή αποσταλεί ηλεκτρονικά. 2. Άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 5027/2023: Τελικές – μεταβατικές διατάξεις. «3. Εκκρεμείς μετατάξεις ολοκληρώνονται βάσει του άρθρου 17 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον στο χρονικό αυτό σημείο έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.». Διευκρινίζεται ότι ως χρονικό σημείο νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι 2.3.2023. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εκκρεμείς μετατάξεις μπορούν να ολοκληρωθούν, εφόσον το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει σχετικά μέχρι και τις 2.3.2023. Εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η μετάταξη δεν ολοκληρώνεται βάσει των διατάξεων αυτών, αλλά δύναται να επανυποβληθεί αίτηση μετάταξης βάσει των παγίων διατάξεων του ΥΚ ή ΚΔΚΥ. Συναφώς, με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 περ. β του ν. 5027/2023 «1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) … β) Το άρθρο 17 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί σύντμησης οκταετίας για μετάταξη των διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μετά την 1η.1.2009.». 4. Άρθρο 82 του ν. 5027/2023: Μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών – Αντικατάσταση παρ. 4 αρ. 16 ν. 1586/1986. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 1586/1986 (Α΄ 37) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι τυφλοί υπάλληλοι κλάδων Τηλεφωνητών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι κάτοχοι ή αποκτούν τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, δύνανται να μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και τον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και την παρ. 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών συνεχίζει να είναι δεσμευμένη για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία ανεξαρτήτως της μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.». Η ανωτέρω ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους του εν λόγω κλάδου, τα καθήκοντα των οποίων δεν θα μεταβληθούν και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξης, να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας που κατέχουν ή αποκτούν. Στο σημείο αυτό, επισημαίνονται τα ακόλουθα: α) Για την ολοκλήρωση της μετάταξης σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη ρύθμιση διατάξεις του ΥΚ και του ΚΔΚΥ, δεν λαμβάνεται υπόψη η διάταξη περί συμπλήρωσης οκταετίας από το διορισμό, αλλά εφαρμόζεται μόνο η διάταξη της διετίας από τον διορισμό.

 3 Σχετικό έντυπο αίτησης μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, στη διαδρομή 5 β) Για όσο διάστημα ο υπάλληλος κατέχει θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας και μέχρι την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του, η θέση του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών παραμένει δεσμευμένη, οπότε δεν μπορεί να καλυφθεί με πρόσληψη ή μετάταξη άλλου υπαλλήλου. γ) Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, όπως προβλέπεται στις πάγιες διατάξεις του Υ.Κ. ή του Κ.Δ.Κ.Υ. και δεν είναι δυνατή η μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, καθώς η θέση αυτή παραμένει δεσμευμένη για όσο χρονικό διάστημα υπηρετεί ο υπάλληλος στην Υπηρεσία. Εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην κατηγορία και κλάδο στον οποίο επιθυμεί τη μετάταξη ο αιτών, είναι δυνατή από την Υπηρεσία η εξέταση του αιτήματος βάσει ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Άρθρο 84 του ν. 5027/2023: Μετάθεση σε παραμεθόρια περιοχή – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 42 ν. 3536/2007. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) επέρχονται νομοτεχνικές αλλαγές, προστίθεται ο Δήμος Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) έχει επίσης εφαρμογή για τους Νομούς Σερρών, Δράμας, Πέλλας, Φλώρινας, Κιλκίς και Καστοριάς, καθώς και για τον Δήμο Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων.». Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων εφεξής και ο Δήμος Πωγωνίου του νομού Ιωαννίνων συμπεριλαμβάνεται στο σύνολό του στις παραμεθόριες περιοχές για τη μετάθεση των υπαλλήλων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 67 του ν. 3528/2007.