“Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”10% επιπλέον για τους πολύτεκνους στο πρόγραμμα.

27 Μαρτίου 2023

Με βάση τον οδηγό που προδημοσιεύεται ΕΔΩ προβλέπεται 10% επιπλέον στο μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανεξαρτήτως εισοδηματικής ή άλλης κατηγορίας δικαιούχων: 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.

Ζητήστε εγκαίρως το ψηφιακό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ διότι πρέπει να υποβληθεί ψηφιακά μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά στην σχετική πλατφόρμα η οποία θα ανοίξει εντός του μηνός Απριλίου.