Επίδομα γέννησης – Οι διατάξεις για την αύξησή του από 1.1.2023

17 Φεβρουαρίου 2024

Με τις διατάξεις των άρθρων 29 έως 32  του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή  προβλέπονται τα ακόλουθα :

Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4659/2020 σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται κλιμακούμενη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, αύξηση του επιδόματος γέννησης, με κριτήριο τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου.

β. Προβλέπεται η αναδρομική, από την οριζόμενη ημερομηνία, καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης.

γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του ανωτέρω επιδόματος.(άρθρα 29 – 32)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 29 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αυξάνεται το χορηγούμενο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επίδομα γέννησης. Το νέο, αυξημένο ποσό διαβαθμίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων της κάθε οικογένειας όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου, με στόχο την ενθάρρυνση και τη στήριξη των οικογενειών. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζεται αύξηση της τάξεως των τετρακοσίων (400) ευρώ για δικαιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα πριν από τη γέννηση, κλιμακούμενη για κάθε επόμενο τέκνο και φθάνοντας το επιπλέον ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δικαιούχους με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα πριν τη γέννηση.

Άρθρο 30 Προβλέπεται η αναδιαμόρφωση του ποσού των δόσεων του επιδόματος γέννησης, ώστε να εναρμονίζονται με την αύξηση του επιδόματος γέννησης.

Άρθρο 31 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή του αυξημένου νέου επιδόματος γέννησης από 1η.1.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης.

Άρθρο 32 Προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους του επιδόματος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για την αναγκαία προσαρμογή του μέτρου σε τυχόν νέα δεδομένα.

Προτεινόμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 29

Αύξηση επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4659/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α’ 21), περί χορήγησης επιδόματος γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «Θεσπίζεται επίδομα γέννησης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται επίδομα γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου.

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό καταβάλλεται ως εξής: α) δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, β) δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700,00) ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, γ) τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και δ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00) ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

Άρθρο 30
Καταβολή των δόσεων του αυξημένου επιδόματος γέννησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4659/2020 (Α’ 21), περί του τρόπου καταβολής στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης μετά από έγκριση της σχετικής αίτησής τους, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, το επίδομα καταβάλλεται ως εξής: α) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, β) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, γ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και δ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

Άρθρο 31
Αναδρομική καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης

Το επίδομα γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α’ 21), όπως τροποποιείται με το άρθρο 29 του παρόντος, καταβάλλεται αναδρομικά από 1η.1.2023 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στα πρόσωπα που κατέστησαν δικαιούχοι, χωρίς να απαιτείται νέα αίτησή τους. Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται ως εξής: α) στους δικαιούχους, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επιδόματος γέννησης, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον μήνα Απρίλιο 2024, β) στους δικαιούχους, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο (2) δόσεων του επιδόματος, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτική διάταξη – Αναπροσαρμογή ύψους επιδόματος γέννησης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4659/2020

Στο άρθρο 11 του ν. 4659/2020 (Α’ 21), περί εξουσιοδοτικής διάταξης για την καταβολή του επιδόματος γέννησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, β) το περιεχόμενο του άρθρου τίθεται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, η διαδικασία έγκρισης και καταβολής του επιδόματος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης εγκριτικών αποφάσεων και ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εξουσιοδοτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος γέννησης.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1.».