ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ 0900 ΕΩΣ 1400 ΩΡΑ ΤΗΛ. 2521037000 -ΦΑΧ 2521037320.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζονται οι διανομές των αγροτικών προϊόντων από τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό του Συλλόγου Πολυτέκνων Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα .τηλ 252102.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και με χαμηλές τιμές, γιατί δεν έχουμε εμπορικό κέρδος, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση λειτουργίας του ΚΟΙΝΣΕΠ.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σας περιμένουμε . Κάθε ημέρα ανοικτά απο Ο8ΟΟ έως 1400. Δευτέρα έως Σάββατο και Τρίτη -Πέμπτη- Παρασκευή από 1700 έως 2000.

Κοπή αγιοβασιλόπιτας

Βράβευση φοιτητών

ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΣΧΌΛΕΣ

30-1-2011ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΝομοθΡσία


1. Σύνταγμα της Ελλάδος:

α. Η παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος επιτάσσει πως:

«Οι πολύτεκνες οικογένειες …….. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος».

Κατά συνέπεια στο κράτος δικαίου οι συνταγματικές επιταγές επιβάλλεται να εφαρμόζονται απαρεγκλίτως, όταν μάλιστα αυτές αναφέρονται στην προστασία κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων όπως είναι οι πολύτεκνες οικογένειες.. Η ολομέλεια του ΣτΕ κινούμενη εντός του πνεύματος της ανωτέρω Συνταγματικής επιταγής, με σειρά αποφάσεων της αποφάνθηκε ότι:«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα» .

2. Ν.1910/1944, παρ.3 του άρθρου 10, όπως τροποποιήθηκε με το εδ.γ της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.3454/2006

3. Πολύτεκνοι τέκνα ατν δημόσιοι πάλληλοι τοποθετονται ες τν τόπον τν συμφερόντων ατν, φΆ σον Νόμος πιτρέπει τοτο κα δν μετατίθενται παρ μόνον τ ατήσει των δι πρξιν μ πιτρέπουσαν τν παραμονήν των ες τν τόπον τς θέσεώς των.«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, που είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητι­κοί υπάλληλοι Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µόνο για τους γονείς ή µόνο για ένα τέκνο αυτών.»

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, Ν.3528/2007

Αρθρο 67
Μετάθεση

1. Μετάθεση επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση. 2. Οι μεταθέσεις μετά από αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση. Οι μεταθέσεις, μετά από αίτηση, υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. Μετάθεση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων δεν είναι δυνατή χωρίς αίτηση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπά λληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.
..Σύνταξη Γήρατος

1. Σύνταξη Γήρατος Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 5 Ν.2458/1997 άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3232/04, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 παρ.6 και το άρθρο 61 παρ. 6 του Ν. 3518/06).
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο, δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης. Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.

Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο, συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ακόμη η ασφάλιση στον Κλάδο μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα σφαλισμένων για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και εξακολουθούν να συντρέχουν, συνεχώς, στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ειδικά οι μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Εάν όμως έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ημεδαπά ασφαλιστικά ταμεία και θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις τις διαδοχικής ασφάλισης ή χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης χωρών μελών της Ε.Ε ή χωρών με τις οποίες ισχύει διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, απαιτούνται 25 χρόνια ασφάλισης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα αν η ασφαλισμένη μητέρα δεν το ασκήσει ή αυτή έχει αποβιώσει. Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Στη χορηγούμενη σύνταξη του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης όπως προβλέπεται από την παρ. 12 του Ν. 2458/97, με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από άλλη πηγή, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως π.χ. πολεμική σύνταξη κ.λ.π.


ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ

Από 1.1.2003, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι θα καθίστανται συνταξιούχοι γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών (συνυπολογιζόμενου και του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης) θα δικαιούνται και τη βασική σύνταξη γήρατος με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις (άρθρο 12 του Ν. 2458/97 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2972/2001)., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό1, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Αν η ασφάλιση στον Κλάδο είναι μικρότερη των 15 ετών, προκειμένου να χορηγηθεί και η βασική σύνταξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται 25ετής συστηματική απασχόληση με αγροτικές ή άλλες εργασίες που τα πρόσωπα που τις ασκούν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας.


1αφορά συνταξιούχους αλλοδαπής που λαμβάνουν σύνταξη από φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ε.Ο.Χ, της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας


Ποσό σύνταξης

Τα ποσό της σύνταξης που καταβάλει ο ΟΓΑ στους συνταξιούχους διαφοροποιείται ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων αυτή χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.

  • Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.

  • Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ένας συνταξιούχος μπορεί να δικαιούται σύνταξη που να αποτελείται από τις τέσσερις προηγούμενες κατηγορίες συντάξεων ή και λιγότερες.

Ποσό Κύριας/Πρόσθετης σύνταξης

Η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου συνίσταται σε ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, που έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών θεωρείται πλήρες έτος.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τόσο στον Κλάδο Κύριας όσο και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, στο ποσό της κύριας σύνταξης, υπολογιζόμενο κατά τα ανωτέρω, θα προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής του στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Το ποσό της πρόσθετης σύνταξης υπολογίζεται ως εξής:

{Έτη ασφάλισης Χ ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους Χ συντελεστή ασφαλιστικής κλάσης που είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος (0,3 για την ΑΆ, 0,425 για τη ΒΆ και 0,55 για τη ΓΆ Κλάση αντίστοιχα)}.

Το ποσό της καταβλητέας κύριας σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα των δύο αυτών ποσών και στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη πεντάδα λεπτών του ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του Κλάδου δικαιούνται δώρου Χριστουγέννων ίσου προς το ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης, δώρου Πάσχα, καθώς και θερινού επιδόματος ίσων προς το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης, εφόσον δεν λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη και από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Στο άρθρο 3, παρ. 12 του ν. 3845/2010 ορίζεται ότι αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόματα (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας), καταβάλλονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύτερη σύνταξη

Προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον ή τη μη συνταξιοδοτούμενη σύζυγο από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α ή τον ή τη μη εργαζόμενη σύζυγο σε άλλη εργασία, πλην της υπαγομένης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α, που ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Προσαυξάνεται επίσης με επίδομα τέκνων, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ ή του Κλάδου. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Η προσαύξηση αυτή παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες η ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Εφόσον ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ ή του Κλάδου, η προσαύξηση χορηγείται κατ' επιλογή τους στον ένα των συζύγων.

2. Βασική σύνταξη γήρατος(άρθρο 4 Ν. 4169/1961, όπως ισχύει σήμερα).

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ δικαιούται Βασική σύνταξη λόγω γήρατος, αν συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές ή άλλες εργασίες, που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Εάν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται τη βασική σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον έχει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες, από τα οποία τα πέντε συνεχή πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση (άρθρο 10 Ν. 1140/1981).

- Δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ. Οι συνταξιούχοι από χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μπορούν να έχουν κατάλληλη πληροφόρηση από το κεφάλαιο της ιστοσελίδας με τίτλο ΕΕ/ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Από 1-1-2003 και εφεξής δεν θα χορηγείται η Βασική σύνταξη γήρατος στα πρόσωπα τα οποία συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31-12-2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ (άρθρο 12, παρ. 4 Ν.2458/1997).

Προσοχή: Κατ' εξαίρεση δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ:

α) Από 1.1.2007 αυτοί οι οποίοι αν και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 δεν εγγράφηκαν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, αλλά έχουν συμπληρώσει μέχρι την 1.1.1998, που άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος, 25 τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης με αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές για συνταξιοδότηση προϋποθέσεις.

β) Τα πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά έχουν αποδεδειγμένα διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους πριν την 1.1.1998 και δεν ήταν δυνατό να υπαχθούν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή πρόσωπα που κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά ήταν άνω των 64 ετών και δεν ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο ή ακόμη πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ήταν συνταξιούχοι αναπηρίας και η συνταξιοδότησή τους διακόπηκε μετά την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου και δεν θα συνταξιοδοτηθούν από αυτόν.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της μέχρι 31.12.2002 (π.χ. 25ετή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, όσον αφορά στη σύνταξη γήρατος) αλλά υποβάλλουν, για οποιοδήποτε λόγο, την αίτησή τους για συνταξιοδότηση καθυστερημένα, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, για το έτος 2010 έχει ως εξής:

- 360,00, ευρώ για συνταξιούχο χωρίς οικογενειακά βάρη,

- 363,32, ευρώ για συνταξιούχο με σύζυγο μη συνταξιούχο, κάτω των 65 ετών και

- 366,63, ευρώ για συνταξιούχο με παιδί κάτω των 18 ετών.

Για τους ασφαλισμένους, που αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο από το έτος 2003 και μετά το ποσό της παραπάνω σύνταξης του ΟΓΑ μειώνεται ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του ν. 2458/1997. Για το έτος 2010 το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης του ΟΓΑ είναι μειωμένο κατά 32%.

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος (Κύριας και Βασικής).

1. Αίτηση - Δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ (κατατίθεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος-της αιτούσας), στην οποία θα καταγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

2. Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος - της αιτούσας, του / της συζύγου και των παιδιών, τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών και υποχρεούνται να έχουν ταυτότητα. Για τα παιδιά που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (ηλικίας κάτω των 14 ετών), απαιτείται αντίγραφο ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

3. Βεβαίωση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος-της αιτούσας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και η χρονολογία τέλεσης του γάμου (ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (το έντυπο Ε1) και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) για το φόρο εισοδήματος (οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση), των ετών από το 2003 μέχρι του προηγούμενου της υποβολής της αίτησης- δήλωσης για σύνταξη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

5. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α, για την απασχόληση του αιτούντος προσώπου (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο αίτηση-δήλωση για σύνταξη).

6. Για την απόδειξη της κατά κύριο επάγγελμα απασχόλησης στην αγροτική οικονομία, μπορούν επίσης να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτει η παράδοση ή η πώληση αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η ποσότητα αυτών.

β. Βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας ή της αρμόδιας Συνεταιριστικής ή Επαγγελματικής Οργάνωσης από την οποία να προκύπτουν οι κάθε είδους αγροτικές επιδοτήσεις που έλαβαν, το ύψος αυτών, καθώς και η ποσότητα των προϊόντων ή ο αριθμός των δέντρων, των στρεμμάτων ή των ζώων για τα οποία επιδοτήθηκαν.

γ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει αν υπάρχει εγγραφή στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Ν. 2332/1995 και με ποια ιδιότητα (του αγρότη ή του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης).

Οι Μοναχοί και οι Μοναχές, αντί των ανωτέρω δικαιολογητικών με στοιχεία 4,5,6, πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης της Ιεράς Μονής, από την οποία να προκύπτει ότι η Μονή κατέχει αγροτική περιουσία και ο αιτών -η αιτούσα απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στα κτήματα της μονής καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

7. Οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων, εκτός των δικαιολογητικών που προαναφέρονται, πρέπει ακόμα να υποβάλλουν κατά περίπτωση:

α. Οι αγρεργάτες:

  • Αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης - ή των φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) που υπέβαλε ο αιτών για τα εισοδήματά του από το έτος έναρξης άσκησης της απασχόλησής του μέχρι και το προηγούμενο έτος απασχόλησής τους καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών (π.χ. βεβαίωση αποδοχών) που έχει επισυνάψει στη φορολογική δήλωση - φορολογικές δηλώσεις - για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματός του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει κρατήσει αντίγραφα των συνημμένων στη φορολογική δήλωση δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει την πηγή προέλευσης του εισοδήματος που δήλωσε στη ΔΟΥ.

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων) της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (ΔΟΥ), για τα δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος από την έναρξη της άσκησης της απασχόλησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει εισοδήματα προερχόμενα από την αγροτική απασχόλησή του αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη από την αρμόδια ΔΟΥ το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, αντί του εκκαθαριστικού, θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στην οποία αυτός θα δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων της τελευταίας φορολογικής δήλωσής του (έντυπο Ε1) και ότι δεν έχει λάβει ακόμη το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα.

β. Οι αλιείς:

- Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του Αλιευτικού Συλλόγου για το χρόνο απασχόλησής τους στην αλιεία και

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας.

γ. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών ή κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (πτηνοτρόφοι, ανθοπαραγωγοί, κλπ.):

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα, κλπ).

- Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

- Αν πρόκειται για εταιρεία Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

δ. Οι μελισσοκόμοι:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

ε. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες:

- Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους (ημερομηνία έναρξης, αντικείμενο, νομική μορφή, έδρα κλπ.).

- Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε αν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

- Αν πρόκειται για ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων - δωματίων ή ξενοδοχείου, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καθώς και βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

στ. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι επικαλούνται αγροτική απασχόληση στην αλλοδαπή, βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για την απασχόλησή τους στην ξένη χώρα.

ζ. Όσοι παίρνουν πολεμική σύνταξη από το Ελληνικό Δημόσιο ή σύνταξη ειρηνικής περιόδου, που καταβάλλεται σε θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής ή παίρνουν σύνταξη ως αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης ή βεβαίωση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους για την αιτία συνταξιοδότησής τους ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους, εφόσον από αυτό προκύπτει το είδος της σύνταξης.

η. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξής τους ή αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης.

θ. Οι αλλοδαποί ή οι ακαθορίστου υπηκοότητας Έλληνες το γένος:

- Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ιδιότητά τους ως Ελλήνων το γένος ,αλλοδαπής ή ακαθόριστης υπηκοότητας.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής τους που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

- Οι Βορειοηπειρώτες, θα πρέπει να υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πρώτης και δεύτερης σελίδας του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

ι. Όσοι παίρνουν σύνταξη από το εξωτερικό1, μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ, απόκομμα πρόσφατης επιταγής ή παραστατικό της Τράπεζας, από το οποίο να προκύπτει το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται.

ια. Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό φορέα, αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου ή απόκομμα επιταγής πληρωμής της σύνταξης.

ιβ. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που έχουν παιδιά:

- μέχρι 24 ετών που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, βεβαίωση της οικείας σχολής ότι είναι σπουδαστές.

Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα εξωτερικού η βεβαίωση πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο.

- ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης- δήλωσης.

ιγ. Οι μητέρες - πατέρες που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 67% και άνω και οι ασφαλισμένοι που έχουν σύζυγο ανάπηρο σε ποσοστό 80% και άνω πρόσφατη γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου για την πάθησή τους, η οποία να έχει εκδοθεί εντός του 12/μηνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης για σύνταξη.

Εάν το ανάπηρο παιδί παίρνει από τον ΟΓΑ σύνταξη αναπηρίας ή παραπληγικό επίδομα ή αν ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ λόγω απόλυτης αναπηρίας, δεν απαιτείται γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου.

8. Για τη συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης απαιτείται επί πλέον:

- Ρητή δήλωση του ασφαλισμένου, ότι επιθυμεί να εφαρμοσθούν για τη συνταξιοδότησή του οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ποιον ή ποιους ασφαλιστικούς φορείς είχε υπάρξει ασφαλισμένος και ο αριθμός μητρώου ασφάλισής του.

- Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης, σχετική δήλωσή του όπου να αναφέρει ποιος ασφαλιστικός φορέας επιθυμεί να προσμετρήσει το χρόνο αυτό για τη συνταξιοδότησή του.

- Βεβαίωση του άλλου ή άλλων φορέων ασφάλισης (εφόσον αυτή χορηγείται στον ασφαλισμένο), από την οποία θα προκύπτει ενδεικτικά το χρονικό διάστημα ασφάλισης. Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από το έτος 1988 και μετά, πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ασφάλισης κατ' έτος αναλυτικά. Αν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής από τον ασφαλισμένο, θα ζητείται υπηρεσιακά από τον ασφαλιστικό του φορέα από το αρμόδιο Τμήμα του ΟΓΑ.

Η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης ισχύει και για όσα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.3242/2004 & 3448/2006


1 αφορά συνταξιούχους αλλοδαπής που λαμβάνουν σύνταξη από φορέα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , του Ε.Ο.Χ, της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες έχει συναφθεί διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΆ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Άρθρο 42

Οικογένειες με τρία τέκνα

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990

(ΦΕΚ 101 ΑΆ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται για

το παιδί αυτό μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου)

έτους της ηλικίας του μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν ε-

βδομήντα επτά (177) ευρώ, εφόσον έχει μόνιμη και συ-

νεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέ-

κνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορί-

ζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το

χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον

ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 ΑΆ)

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα χο-

ρηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω

των είκοσι τριών ετών, το οποίο ισούται για κάθε παιδί,

με το επίδομα που καταβάλλεται κάθε φορά για κάθε

παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από

1.1.2011 και εφεξής στο ποσό των σαράντα τεσσάρων

(44) ευρώ. Αν για ένα παιδί συντρέχουν οι προϋποθέσεις

για τη χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου

63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 ΑΆ), καταβάλλεται για το

παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο. Το επίδο-

μα του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανεξάρτητα από

κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση

ή εισόδημα, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, ει-

σφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η κατα-

βολή του επιδόματος του παρόντος άρθρου διακόπτεται,

την 1η του επόμενου έτους κατά το οποίο το επιδοτού-

μενο άγαμο τέκνο συμπληρώνει το εικοστό τρίτο έτος

της ηλικίας του. Σε καμία περίπτωση το επίδομα δεν με-

τατρέπεται σε ισόβια σύνταξη του δικαιούχου. Τα τέκνα,

τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δι-

24

καιώματος λήψης του παραπάνω επιδόματος, είναι τα

τέκνα που αποκτώνται από τον ίδιο ή διαφορετικούς γά-

μους, τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, κα-

θώς και τα γεννηθέντα εκτός γάμου. Σε περίπτωση θα-

νάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέ-

κνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή

διαζυγίου, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την

κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων. Η

καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται με την πα-

ρούσα διάταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφό-

σον αυτοί έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή

στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται

στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνι-

κά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγ-

χου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο

σχετικό θέμα.»

3. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3631/

2008 (ΦΕΚ 6 ΑΆ), στο τέλος προστίθενται οι φράσεις:

«και ο δικαιούχος έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμο-

νή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται

στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνι-

κά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογη-

τικά, τα στάδια ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγ-

χου των δικαιολογητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο

σχετικό θέμα.»

4. Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3631/

2008 (ΦΕΚ 6 ΑΆ), στο τέλος προστίθενται εδάφια ως ε-

ξής: «Για την καταβολή του επιδόματος στις κατηγορίες

των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω απαιτείται να

έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα

και τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδι-

κασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια

ελέγχου και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολο-

γητικών από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008

(ΦΕΚ 6 ΑΆ), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «,ε-

φόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος».

6. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75

ΑΆ) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι παροχές καταβάλ-

λονται, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή

δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα

τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υ-

πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζο-

νται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα α-

παραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το

χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον

ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

7. Το ύψος των επιδομάτων της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 63 του ν. 1892/1990 και της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 6 του ν. 3631/2008 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 43

Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101

ΑΆ), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίσταται

ως εξής:

«Στη μητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το

ν.1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμε-

ρα, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσ-

σάρων (44) ευρώ για κάθε άγαμο τέκνο μέχρι είκοσι

τριών(23) ή είκοσι πέντε (25) ετών ανάλογα με τις προϋ-

ποθέσεις που τάσσονται στην παρ. 1 του ν.1910/1944

(ΦΕΚ 229 ΑΆ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σή-

μερα, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνι-

μη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανή-

λικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα-

θορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το

χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον

ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101

ΑΆ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται

ως εξής:

«Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της

προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη

ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δι-

καιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πο-

λύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του

ν.1910/1944 (ΦΕΚ 229 ΑΆ), όπως έχει τροποποιηθεί και ι-

σχύει, υπό την προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν μόνι-

μη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και να εί-

χαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από

νόμιμο γάμο ή τέκνα που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των

γονέων τους. Για τη χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης α-

παιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από την ενδιαφερό-

μενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής

αρχής για την οικογενειακή της κατάσταση. Με απόφα-

ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ι-

δίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου

και το χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών

από τον ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1.1.2011 και εφε-

ξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα

τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.1892/1990

δεν θα καταβάλλεται για το παιδί αυτό το επίδομα παιδι-

ού πολύτεκνης οικογένειας της παρ. 3 του άρθρου 63

του ν.1892/1990.

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του

ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 ΑΆ), όπως έχει αντικατασταθεί και

ισχύει, τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακο-

λούθως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνε-

χή δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα

τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υ-

πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζο-

νται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα α-

παραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το

χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον

ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

5. Στο τέλος του άρθρου 50 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291

ΑΆ) τίθεται κόμμα και προστίθενται εδάφια ως ακολού-

θως: «, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή

δεκαετή διαμονή στην Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα

τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υ-

πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζο-

νται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα α-

25

παραίτητα δικαιολογητικά, τα στάδια ελέγχου και το

χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών από τον

ΟΓΑ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

6. Το ύψος των επιδομάτων των παραγράφων 3 και 4

του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 μπορεί να αναπροσαρ-

μόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσι-

εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΝΟΜΟΣ 3454/2006 - ΦΕΚ 75/Α/7.4.2006

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ


1. Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο, καταβάλλεται από το Δημόσιο εφά­παξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ, ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής, ο φορέας καταβολής της παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ­μογή της ανωτέρω διάταξης. Με όμοια απόφαση, μπο­ρεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό. Το ποσό αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή υπαίτιας εγκατάλειψης των παιδιών της από τη μητέρα και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται σε όποιον έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.


2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επι­βατικών αυτοκίνητων οχημάτων επεκτείνεται και χο­ρηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γο­νική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα, σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12 του ν. 3220/2004, ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Η απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης χορηγείται στις πε­ριπτώσεις α', β', γ' και στ' του άρθρου 4 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής.


3. α. Η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α') αντικαθίσταται ως εξής:


«στ) 1) πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων,

2) γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Η περίπτωση 2 ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους.»


β. Η περίπτωση ε' της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3250/2004 αντικαθίσταται ως εξής:


«ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων.»


γ. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1910/ 1944 (ΦΕΚ 229 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητι­κοί υπάλληλοι. Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.»


δ. 1) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), αντι­καθίσταται ως εξής:


«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»


2) Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:


«Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις έξι ομάδες: α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, γ) παλιννο­στούντων Ποντίων ομογενών για την κατηγορία ΥΕ, δ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ε) ομογενών του ν. 2790/2000 για την κατηγορία ΥΕ και στ) ομογενών του ν. 2790/2000 για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα τοις εκατό (10%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα τοις εκατό (10%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%), σε καθεμία από τις έξι ομάδες αντίστοιχα.»


ε. Η περίπτωση α' του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004, αντικαθί­σταται ως εξής:


«α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, καθώς και ενός εκ των γονέων οικογενειών με τρία παιδιά ή ενός εκ των τριών τέκνων, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.»


4. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α') προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:


«Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.»


β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 αντικαθί­σταται ως εξής:


«1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτο­μα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό απο­τέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 1.


Β) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανί­ζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμε­ται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώ­του εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παρ. 1 του άρθρου 1. στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 1.»


γ. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, μετά την περίπτωση ε', προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προ­στίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περί­πτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.»

Άρθρο 2


1. α. Το εδάφιο 2 της περ. Δ' της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α') αντικαθίσταται ως εξής:


«Για κάθε παιδί, από του τρίτου περιλαμβανομένου και άνω, ηλικίας μέχρι 18 ετών, για τα μη φοιτούντα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέχρι 25 ετών για τα φοιτούντα στα ιδρύματα αυτά, βαθμοί 30.»


β. Η παρ. Ε' της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/ 1964 αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Οικογένεια χωρίς γονέα ή προστάτη ή οικογένεια με έναν γονέα, βαθμοί 60.

2. Οικογένεια στην οποία υπάρχει ένα ανάπηρο μέλος με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 60.

3. Οικογένεια στην οποία υπάρχουν παραπάνω από ένα ανάπηρα μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, βαθμοί 80.

4. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει δημόσιος υπάλληλος, βαθμοί 30.

5. Οικογένεια της οποίας ο αρχηγός ή ο προστάτης τυγχάνει εργάτης, αγρότης ή ιδιωτικός υπάλληλος, βαθμοί 40.»


2. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής:


«ε. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους.»


3. Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α') αντικαθί­σταται ως εξής:


«Καθ' υπέρβασιν του εκάστοτε καθοριζομένου αριθ­μού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνι­κής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, ως και τέκνων πολυτέ­κνων και τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά κατά την μεταξύ των σειρά επιτυχίας εφόσον ούτοι λαμβάνουν την βαθμολογική βάση επιτυχίας εις άπαντα τα εξε­ταζόμενα μαθήματα.»


4. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α') προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:


«γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 - 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προ­σλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκ­παιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α'), προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό. Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους. Κατά τον προσ­διορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επό­μενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.»


β. Στο άρθρο 7 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α') προστί­θεται παράγραφος 4 ως εξής:


«4.α. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτη­σης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμ­βάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έπονται κατά τη σειρά μόνο των συνυποψήφιων τους που έχουν ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας. Οι άνεργοι γονείς τριών τέκνων προηγούνται έναντι των λοιπών γονέων τριών τέκνων και οι άνεργοι πολύτεκνοι γονείς προηγούνται έναντι των λοιπών πολύτεκνων γο­νέων.

β. Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά καταβάλλουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, το ίδιο ύψος διδάκτρων με το εκάστοτε οριζόμενο για τους γονείς και τέκνα πολύτεκνης οικο­γένειας, εφόσον συντρέχουν και γι' αυτούς οι λοιπές προϋποθέσεις, που ισχύουν εκάστοτε για τους τελευ­ταίους.»


γ. Στο άρθρο 9 του ν. 3369/2005 προστίθεται παρά­γραφος 4 ως εξής:


«4. α) Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότηση τους με τα κριτήρια που ισχύουν εκά­στοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει, β) Εκπαιδευόμενοι γονείς τριών τέκνων και άνω, μετά τη σχετική αξιολόγηση επάρκειας στα «Τμήματα Μάθησης», εντάσσονται, μαζί με τους ανέρ­γους, κατά προτεραιότητα.»


5. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευομένων ή των καταρτιζομένων στις εκπαιδευτι­κές μονάδες αρχικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικότε­ρα κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας αυτών με μοριοδότηση βάσει της υπ' αριθ. 3304/2004 απόφασης του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 855 Β'), η ιδιότητα γονέα ή τέκνου οικογένειας με τρία παιδιά λαμβάνει την αυτή μοριοδότηση με την ιδιότητα γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.


6. Δικαιούχοι της «Κάρτας Πολιτισμού», που προβλέ­πεται από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/ 2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β'), είναι, πέραν των προβλεπομένων στην απόφαση αυτή, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

Άρθρο 3


1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτή­τως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακό­λουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως ανα­γνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέ­ντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημι­ακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.


2. Η ιδιότητα του δικαιούχου των παροχών των άρ­θρων 1 και 2 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογε­νειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Άρθρο 4


Οι παροχές της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ­λάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α') και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α'), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.


Άρθρο 5


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ


Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α') αντικαθίσταται ως εξής:


«5. Η ιδιότητα πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ακό­λουθες κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελ­λάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς πα­ραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Κα­θεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), 2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α') και 3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώ­τος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α'), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητες τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.»

Άρθρο 6


1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.


2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.


3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.


4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου.»


2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.


2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.


3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»


3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Άρθρο 7


1. Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ορίζεται ως Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας.


2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης, σχεδιάζει και οργανώνει δράσεις και εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα εορτασμού.

Άρθρο 8


1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου και τα κάθε είδους πολυτεκνικά ευεργετήματα δεν χορηγούνται στους γο­νείς που καταδικάζονται με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα, κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετή­σιας ελευθερίας, σε βάρος τέκνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τα τέκνα δια­τηρούν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων.


2. Οι παροχές των άρθρων 1 και 2 του παρόντος δεν χορηγούνται στους δικαιούχους γονείς σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους για κακούργημα ή για εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα σε βάρος τέ­κνου τους ή του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, τις ανωτέρω παροχές λαμβάνουν τα τέκνα των δικαιούχων.


3. Η απώλεια της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου των παροχών προς τις οι­κογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις ανωτέρω πα­ραγράφους, συντελείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τετραμελή επιτροπή που συγκροτείται, με τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης. Μέλη της επιτροπής είναι:

α. Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με αποφασιστική ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας.

Β. Ενας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Ενας υπάλληλος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα­λίσεων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

δ. Ενας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτροπής και οι όροι και η διαδικασία διαπίστωσης της απώλειας της πολυτεκνικής ιδιότητας και της ιδιότη­τας του δικαιούχου των παροχών προς τις οικογένειες τριών τέκνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 9


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν την απόκτηση της πολυτεκνικής ιδιότητας και τα πλεονεκτήματα υπέρ των πολυτέκνων, όπως τρο­ποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που προβλέπουν τα πλεονεκτήματα υπέρ των οικογενειών τριών τέκνων. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση των διατάξεων αυτών, η νέα διάρθρωση τους, η απάλειψη όσων έχουν κα­ταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση παραπομπών σε καταργημένους κανόνες, καθώς και κάθε αναγκαία φραστική διόρθωση ή γλωσσική προ­σαρμογή.

Άρθρο 10


1. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις πολυτέκνων, υποβάλ­λει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια έκθεση για την πολιτική στήριξης της πολύτε­κνης οικογένειας, η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις εισαγωγής νέων πολιτικών και μέτρων.


2. Οι οργανώσεις πολυτέκνων και τριτέκνων μπορεί να ενισχύονται, για την εκπλήρωση των στόχων τους, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το καθαρό προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχεί­ου και μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Άρθρο 11


1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έ­ρευνας» (Ι.Κ.Δ.Ε.), με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


2. Το Ι.Κ.Δ.Ε. αποτελεί ερευνητικό φορέα, αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα μελετά την επίδραση οικονομικών και άλλων παροχών στην άσκηση δημογραφικής πολιτικής, τις επιπτώσεις των ειδικών μέτρων για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, της εξωτερι­κής μετανάστευσης, των μέτρων περιφερειακής πολιτι­κής, της προνομιακής μεταχείρισης και της κοινωνικής εξέλιξης.


3. Το Ι.Κ.Δ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι­κής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,

β) έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους,

γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πα­νεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με εξειδίκευση στους τομείς της δημογρα­φίας ή των οικονομικών της κοινωνικής προστασίας,

δ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

στ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τα μέλη των περιπτώσεων α', β' και γ' ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Οικο­νομίας και Οικονομικών. Το μέλος της περίπτωσης δ' ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το μέλος της πε­ρίπτωσης ε' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το μέλος της περίπτωσης στ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και το μέλος της περίπτωσης ζ' ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.


4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα­ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη διαχείρι­ση, τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ι.Κ.Δ.Ε.. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να συνιστώνται μέχρι δέκα (10) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και η αποζημίωση για έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Δ.Ε., καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

Άρθρο 12


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


1. Η παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') καταργείται.


2. Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 2956/2001 αντικαθί­σταται ως εξής:


«7. Η εφάπαξ και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους ενοίκους και ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών Βαρβασίου Χίου καταβάλλονται αφότου θα αποδώσουν ελεύθερη την οριζόντια ιδιοκτησία όπου διαμένουν και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να διατεθούν για τη μετεγκατάσταση τους νέες κατοικίες.»

Άρθρο 13


Το άρθρο 10 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α') αντικαθί­σταται ως εξής:


«Άρθρο 10

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες» (Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


2. Σκοποί του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ είναι:

α) Η συστηματική έρευνα, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων, σχετικά με τα δικαι­ώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα και διεθνώς.

β) Η προώθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής μέ­τρων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

γ) Ο έλεγχος της εφαρμογής προδιαγραφών και προτύπων σχετικών με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την πληροφορική, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, την ψυ­χαγωγία και τον αθλητισμό και η υποβολή σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων στους αρμόδιους φο­ρείς της κεντρικής διοίκησης.

δ) Η υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη τε­χνολογιών και βοηθημάτων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία.

ε) Η παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση πρα­κτικών και πρωτοβουλιών στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των αναπήρων που αναπτύσσονται από Διε­θνείς Οργανισμούς.

στ) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δεσμευτικές δράσεις Διεθνών Οργανισμών.

ζ) Η δημιουργία και ανανέωση τράπεζας πληροφο­ριών με βάσεις δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αφορούν τα ΑμεΑ στην Ελλάδα και διεθνώς.

η) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΑμεΑ από τους φορείς της κεντρι­κής διοίκησης.

θ) Η επιμέλεια κωδικοποίησης του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τα ΑμεΑ.< /P>

ι) Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και υποστηριζόμενης διαβίωσης, ιδιαίτερα των ατόμων με νοητική υστέρηση, μέσω παροχής συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα.


3. Το Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ διαρθρώνεται διοικητικά ως εξής:

α) Δύο Συντονιστικά Γραφεία που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντίστοι­χα.

β) Δεκαεπτά Περιφερειακά γραφεία, ένα στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτές έχουν ορι­στεί με το άρθρο 1 του ν. 3329/2005.


4. Το Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με τριετή θητεία, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

α) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνι­κής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζεται με τον ανα­πληρωτή του από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοι­νωνικής Προστασίας.

γ) Δύο επιστήμονες με ερευνητική εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας, οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Σ.Α.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθε­σμία, ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.Ε.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α.), ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρω­τή του, από την Π.Ο.Σ.ΓΚ.Α.ΜΕ.Α., μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.ΜΕ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η αμοιβή και η αποζημίωση για έξοδα παρά­στασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ, καθώς και η αποζημίωση για τα μέλη και τον γραμματέα του Δ.Σ., για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.


5. Σε κάθε Συντονιστικό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με θητεία διάρκειας ίσης με αυτήν του Δ.Σ., ένας Συντονιστής με τον αναπληρωτή του. Οι Συντονιστές συμμετέχουν κατά περίπτωση στο Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο ορίζεται, με απόφαση του Δ.Σ., με θητεία διάρκειας ίσης με αυ­τήν του Δ.Σ., ένας Περιφερειακός Διευθυντής. Οι θέσεις των Συντονιστών και των Περιφερειακών Διευθυντών είναι μερικής απασχόλησης και καταλαμβάνονται από πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλ­λοδαπής, των ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και νομικών σπουδών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των Συντονιστών και των Περιφερειακών Διευθυντών.


6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον οργανισμό, την οργάνωση και λειτουργία, τη διοίκηση, την άσκηση και κατανομή αρμοδιοτήτων, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, τους πόρους, τη δι­αχείριση, τα προσόντα του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, την ίδρυση των συντονιστικών και περιφερειακών γραφείων και κάθε ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΠΑ. - ΑμεΑ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπο­ρούν να συνιστώνται μέχρι είκοσι (20) θέσεις προσω­πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.»

Άρθρο 14


Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν οι πράξεις που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος του, εκτός αν είναι αντίθετες προς τις δι­ατάξεις του.

Άρθρο 15


1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:


«Σε θέση Διοικητή ή Προέδρου Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να διορίζονται δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημο­σίου δικαίου ή στελέχη φορέων του δημόσιου τομέα ή τραπεζών, καθώς και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., όπως και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρ­θρου 32 παρ. 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α') και του άρθρου 4 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/ 1997 (ΦΕΚ 218 Α'), προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. των A.E.I, ή Ε.Π. των T.E.I, μερικής απασχόλησης. Προϋπόθεση για το διορισμό των ανωτέρω λειτουρ­γών, υπαλλήλων και στελεχών, αποτελεί η συναίνεση του φορέα στον οποίο υπηρετούν, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει, εάν ο φορέας δεν απαντήσει αρνητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την πρωτοκόλληση του έγγραφου ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»


2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3329/2005.


3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3329/ 2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:


«Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γί­νεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού.»

Άρθρο 16


Ο Ο.Γ.Α. παρακρατεί ποσό από το επίδομα που κα­ταβάλλεται στις πολύτεκνες μητέρες και πατέρες, το οποίο αφορά τη συνδρομή τους προς το Σωματείο πολυτέκνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και το απο­δίδει ανά δίμηνο στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέ­κνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Εκ του ποσού αυτού, η Α.Σ.Π.Ε. παρακρατεί ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που αφορά τη συνδρομή των οργανώσεων - μελών της προς αυτή, και αποδίδει το υπόλοιπο σε αυτές. Το ποσό της παρακρατούμενης συνδρομής ανέρχεται σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά μηνιαίως για κάθε μέλος - οικογένεια και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε τρία χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την απόδοση του ως άνω ποσού στην Α.Σ.Π.Ε. και τις οργανώσεις - μέλη της. Απαγορεύεται ρητώς η εκ μέρους της Α.Σ.Π.Ε. και των Σωματείων επιβολή και είσπραξη από τα μέλη τους - οικογένειες πολυτέκνων, τα οποία υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση, οποι­ασδήποτε συνδρομής ή εισφοράς, τακτικής ή εκτάκτου, για οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη ή μελλοντική (εν­δεικτικά λόγω χορήγησης της πολυτεκνικής ιδιότητας, έκδοσης πιστοποιητικών, διάθεσης αγαθών, έκδοσης περιοδικού, εφημερίδας, διοργάνωσης εκδηλώσεων πάσης φύσεως). Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 17


Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού

1. Συνιστάται συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πλη­θυσμού.


2. Το Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προωθεί το δημόσιο διάλογο επί των βασικών ζη­τημάτων δημογραφικής πολιτικής,

β) υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί παντός θέματος δημογραφικής πολιτικής, που παραπέμπεται σε αυτό από τους αρμόδιους Υπουργούς,

γ) εισηγείται μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ακολουθούμενης δη­μογραφικής πολιτικής.


3. Η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Τα μέλη του Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με τριετή θητεία. Μέλη του Συμβουλίου είναι:

α) Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρος.

β) Ένας εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη­σίας της Ελλάδος.

γ) Ένας αντιπρόσωπος κάθε κόμματος εκάστοτε εκπρο­σωπούμενου στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

δ) Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογρα­φίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.).

ε) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

στ) Ένας εκπρόσωπος τηςΈνωσης Νομαρχιακών Αυ­τοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).

ζ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).< /SPAN>

η) Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοικούσας Επι­τροπής Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

θ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

ι) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομη­χάνων (Σ.Ε.Β.).

ια) Τρεις ειδικοί επιστήμονες σε θέματα δημογρα­φικής πολιτικής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιβ)Ένας επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).

ιγ) Ένας εκπρόσωπος των συλλόγων τρίτεκνων οικογενειών.

ιδ)Ένας εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων.

ιε) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογενειών Ελλάδος.


4. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικογένειας και Πληθυσμού δεν λαμβάνουν κανένα μισθό ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.


5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλί­ου Οικογένειας και Πληθυσμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 18


Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α') με το οποίο κυρώθηκε η σύσταση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό του κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», επέρχονται οι ακόλουθες τροπο­ποιήσεις:


1. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής:


«ζ) Η σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτι­κού τομέα για την υλοποίηση δράσεων στο χώρο της υγείας και την πραγματοποίηση ενεργειών συναφών με τους καταστατικούς σκοπούς του Ιδρύματος.»


2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:


«ζ) Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, προκει­μένου το Ίδρυμα να εκπληρώσει τους καταστατικούς σκοπούς του.»


3. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διοι­κείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος είναι ο Πρόεδρος του Ελλη­νικού Ερυθρού Σταυρού ή πρόσωπο που επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη διο­ρίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελ­ληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τρία τακτικά μέλη, τα οποία είναι κατά προτίμηση πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στο χώρο της υγείας, και ένα αναπληρωματικό μέλος διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ορίζεται τετραετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση του συγκροτείται σε σώμα. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ένα από τα μέλη που έχει ορίσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»


4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 καταργείται.


5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:


«3. Σε περίπτωση παραίτησης, αποποίησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιον­δήποτε νόμιμο λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικη­τικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται, για τα μέλη που έχουν οριστεί από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ για τα μέλη που έχουν οριστεί από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, αποποίησης, κ.λπ. του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, η αντικατάσταση γίνεται με βάση τους όρους της προηγούμενης παραγράφου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, για το απομένον χρονικό διάστημα της διανυόμενης τετραετούς θητείας του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος.»


6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:


«4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης κατά συνεδρίαση και εξόδων κινήσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δι­οικητικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσα μέλη είναι πλήρους απασχόλησης δικαιούνται αντιμισθίας, το ύψος και η περιοδικότητα καταβολής της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»


7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6, η τελευταία πε­ρίοδος αντικαθίσταται ως εξής:


«Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών.»


8. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:


«α) Χαράσσει τη γενική επιστημονική και λοιπή δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»


9. Στο άρθρο 7 παρ. 2, η περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής:


«γ) Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το ετήσιο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και εγκρίνει τη λήψη των απαραίτητων, για την πραγματοποίηση τους μέτρων, ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικη­τικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»


10. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση δ', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «...ύστερα από εισή­γηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».


11. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση η', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα από εισή­γηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».


12. Στο άρθρο 7 παρ. 2, περίπτωση ι', προστίθεται στο τέλος της περιόδου η φράση «... ύστερα από εισήγη­ση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος».


13. Η περίπτωση ι' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:


«ι) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με από­φαση του, που είναι ελεύθερα ανακλητή, μπορεί να ανα­θέσει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, οι οποίες πρέπει να ανα­φέρονται, ειδικά, στη σχετική απόφαση του.»


14. Προστίθεται άρθρο 8α το οποίο έχει ως εξής:


«ΑΡΘΡΟ 8α

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου


Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα αυτοπροσώπως στις οικο­νομικές συναλλαγές του με κάθε τρίτο.

β) Συγκροτεί, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές από το Επιστημονικό Προσωπικό του Κοινωφελούς Ιδρύματος για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για σοβαρά θέματα, που ανάγο­νται στη δραστηριότητα του Κοινωφελούς Ιδρύματος.

γ) Υπογράφει, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, τις συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνών, για την επίτευξη των σκοπών του Κοινω­φελούς Ιδρύματος.

δ) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη, που προβλέπεται, από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος.»


15. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 12, προστίθεται δεύτερη περίοδος, η οποία έχει ως εξής:


«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει και επι­πρόσθετα προσόντα, συνυφασμένα με τις ανάγκες και τα καθήκοντα της θέσης του, ως προαπαιτούμενα για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή.»


16. Στο άρθρο 13 προστίθεται στο τέλος της παρα­γράφου 3 η ακόλουθη περίοδος:


«Επιτρέπεται η μεταφορά νοσηλευτικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και η απασχόληση ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. στο Ίδρυμα, με όρους και διαδικασίες που αποφασίζει το Διοικητικό Συμ­βούλιο και εγκρίνει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»


17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προ­στίθεται η ακόλουθη φράση «..., ενώ υποχρεούται να επικαιροποιείτο είδος και τον αριθμό των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας.»


18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:


«2. Σε περίπτωση διάλυσης, για οποιονδήποτε λόγο, του Κοινωφελούς Ιδρύματος, αυτό τίθεται υπό εκκαθά­ριση σύμφωνα με το νόμο και το προϊόν της εκκαθάρι­σης περιέρχεται, εις ό,τι μεν αφορά τα μέχρι το χρόνο ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, εις ό,τι δε αφορά τα κτηθέντα, μετά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περιουσιακά στοιχεία, το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Ελληνικό Δη­μόσιο κατά την αναλογία της συνολικής επιχορήγησης για όλο το διάστημα αυτό.»


19. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:


«7. Οι διατάξεις της παρούσας ιδρυτικής πράξης και του Οργανισμού του Ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» τροποποιούνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης, κατόπιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

Άρθρο 19


1. Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κα­τοικίας (Ο.Ε.Κ.), στους οποίους έχει παραχωρηθεί εργα­τική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρι­νά είτε οριστικά, και η κατοικία αυτή ή το διαμέρισμα έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας σεισμού ή πυρκαγιάς ή πλημμύρας, ο Οργανισμός με απόφαση του Διοικη­τικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουρ­γό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να προβαίνει με δικές του δαπάνες σε επισκευές των κατοικιών ή διαμερισμάτων αυτών, εφόσον οι βλάβες επήλθαν πριν από την αποπληρωμή του καθορισμένου για τα ακίνητα αυτά τιμήματος.


2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 20


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης»

Σ Χ Ε Τ : Η 51/2009 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας κοινοποιούμε την αριθμ.88202/25-6-2009 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1286/3/30-6-2009), η οποία εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.3730/2008.

Στην παρ.8 της κοινοποιούμενης απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

«Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους. β. Οι χώροι για καπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδόν των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.

γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα,
σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ, βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.

στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη
απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού».

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να λάβουν γνώση της παρούσης εγκυκλίου ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση και εφαρμογή.

Συνημμένα: Φύλλα 3
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικών Υπηρεσιών
Διοικητικής Μέριμνας ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Τρίτη 11 Μαίου 2021

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ΜΩΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 24 επισκέπτες.
Και το σύνολο των επισκέψεων: 2932668

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
"ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ"

Φύλλο: ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011
Φύλλο: ΜΑΡ-ΑΠΡ 2011
Φύλλο: ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2011


Αρχείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν εστί, ούτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη,
κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.”

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1453

ΘΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Κλίκ εδώ.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΤΕ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

"ht tp:/ /www .yout ube. com/ v/CW oWlx 3D25 Y&hl=el_GR&fs=1&"> "ht tp:/ /www .you tube .com /v/CWoWlx3D25Y&hl=el_GR&fs=1

Διεύθυνση: Άρμεν 24 - Τ.Κ. 66100, Δράμα | E-mail: info@sylpoldramas.org.gr | Τηλ.: 25210 37000 & φαξ: 25210 37320
         

Powered by webing.gr - Graphics by