ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ«Μείωση σε ποσοστό 50% των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις

21 Απριλίου 2011

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 23η του μηνός Μαρτίου , του έτους 2011, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:3969/16-03-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας. Ευθυμίας Μαναρίδου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463/2006).

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 23η του μηνός Μαρτίου , του έτους 2011, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:3969/16-03-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας. Ευθυμίας Μαναρίδου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  (Ν.3463/2006).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη και ονομαστικά οι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          

1. 

Μαναρίδου Ευθυμία,  Πρόεδρος Δ.Σ.

 

23.

Γεωργιάδης Γεώργιος

2. 

Ηλίας Βουγιουκλής, Αντ/δρος Δ.Σ.

 

24.

Αθανασιάδης Θεόδωρος

3. 

Αναστασιάδης Ηλίας, Γραμματέας Δ.Σ.

 

25.

Σαρίδης Άλκης

4. 

Τερνεκτσής Ιωάννης

 

26.

Κότιος Άγγελος

5. 

Ντεμίρης Αθανάσιος

 

 

 

6. 

Μάρτζιος Αθανάσιος

 

 

 

7. 

Ανθίτσας Αλέξανδρος

 

 

 

8. 

Παπαμιχαήλ Γεώργιος

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

9. 

Τζώρτζης Γεώργιος

 

1.

 Σύρτας Γεώργιος, μέλος Δ.Σ.

10.             

Τσελεμπής Αθανάσιος

 

 

 

11.             

Τσακμακίδης Κοσμάς

 

 

 

12.             

Παυλίδης Πέτρος

 

 

 

13.             

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

 

 

 

14.             

Αγαθονιάδης Αλέξανδρος

 

 

 

15.             

Τσελεγκίδης Αντώνιος

 

 

 

16.             

Θεοδωρίδου Χαρίκλεια

 

 

 

17.             

Καραγιαννίδης Αναστάσιος

 

 

 

18.             

Μεσονύχτης Κυριάκος

 

 

 

19.             

Φατράλης Βασίλειος

 

 

 

20.             

Καραγιαννίδης Ιωάννης

 

 

 

21.             

Κιλατζίδης Ελευθέριος

 

 

 

22.             

Κινατζίδης Κων/νος

 

 

 

     (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.              Πετρούσσας:  Μάττας Αθανάσιος,

2.              Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.              Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής,

2.              Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος,

3.              Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος

4.              Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος

5.              Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος,

6.              Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,

7.              Σιταγρλων: Θεόδωρος Τσανίδης

8.              Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,

9.              Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος,

10.       Πύργων:Τσαούσης Κων/νος,

11.       Φωτολίβους: Πέτρος Γεδίκογλου

12.       Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.              Μικροκάμπου:  Σαρόγλου Ιωάννα,

2.              Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

1.      Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος.

2.      Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΚΑΝΕΝΑΣ

 

Ο Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Βαφειάδης Δ.Ε. 1 Διοικητικός

 

Αριθ. Απόφασης :   82/2011

ΘΕΜΑ: «Μείωση σε ποσοστό 50% των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις πολύτεκνες οικογένειες στην Δημοτική Ενότητα Σιταγρών».

 

Η κα. Πρόεδρος  αφού ανάγνωσε  το 11ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

 

          Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζεται ότι: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

            Ο τέως Δήμος Προσοτσάνης με την αριθ. 225/2009 απόφαση του είχε εγκρίνει την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού  σε ποσοστό 50% για τους πολύτεκνους.

            Στον τέως Δήμο Σιταγρών δεν υπήρχε ανάλογη απόφαση μείωσης των δημοτικών τελών στις πολύτεκνες οικογένειες στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού παρά μόνο στα τέλη υδρεύσεως.

            Επειδή οφείλουμε να επιδείξουμε κοινωνική ευαισθησία σε αυτήν την ομάδα του πληθυσμού και για να έχουν όλοι οι δημότες – κάτοικοι του νέου μας διευρυμένου Δήμου ίση αντιμετώπιση προτείνουμε την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις  πολύτεκνες οικογένειες και στην Δημοτική Ενότητα Σιταγρών. 

 

Μετά από τα παραπάνω η κα. Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006),  λαμβάνοντας υπόψη  τα εκτεθέντα στην εισήγηση του Δημάρχου  και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ       ΟΜΟΦΩΝΑ          :

1.- Εγκρίνει την μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% για τους πολύτεκνους κατοίκους του Δήμου και ειδικότερα της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών,  ανεξαρτήτου εισοδήματος.

2.-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Προσοτσάνης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 82/ 2011 .

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 8/4/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την απόφαση μπορούν οι συνάδελφοι πολύτεκνοι απο τον πρώη Δήμο Σιταγρών  να υποβάλλουν δικαιολογητικά  απο τώ ρα για τη  μείωση των δημοτικών τελών, στα αρμόδια γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης.