2. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που ανήκουν σε αναπήρους πολίτες άλλω

27 Απριλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αθήνα, 20 Απριλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                               ΠΟΛ. 1090
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις σχετικές διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 25 και της παραγρ.3 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. (άρθρο 25 παράγρ.1 ν.3943/2011).

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α’), όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’), ορίζεται ότι, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως και την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ορίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν προβλεπόταν ο τρόπος υπολογισμού των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και των αυτοκινήτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τίθενται σε κυκλοφορία από τους αγοραστές, ως ιδιωτικής χρήσης.

Για τη ρύθμιση του θέματος αυτού και προκειμένου του υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων ετών, εκδόθηκε η αριθμ. ΠΟΛ.1168/1-12-2010 Εγκύκλιος, με την οποία έγινε δεκτό ότι, προκειμένου για τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), είτε αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

Περαιτέρω, γνωστοποιήθηκε ότι, για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ήδη, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3943/2011, προστίθενται οι περιπτώσεις στ) και ζ) στην περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, με τις οποίες ρυθμίζεται και νομοθετικά το περιεχόμενο των προαναφερομένων ρυθμίσεων της ΠΟΛ.1168/1-12-2010 Εγκυκλίου.

2. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που ανήκουν σε αναπήρους πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. (άρθρο 30 παράγρ.3 ν.3943/2011).

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’), αναφορικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α’), για ορισμένες κατηγορίες αναπήρων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι απαλλαγές αυτές με βάση τις προϋφιστάμενες διατάξεις του νόμου, παρέχονται αποκλειστικά στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών. Ήδη, με την αντικατάσταση των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου, οι απαλλαγές αυτές παρέχονται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’).

Συνεπώς, οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που παρέχονται υπέρ των Ελλήνων υπηκόων, συνεπεία της αναπηρίας αυτών και για την ικανοποίηση των εκ της αναπηρίας αναγκών των αναπήρων, παρέχονται από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών του νόμου (31-3-2011) και στους ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών των άλλων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ