ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 44

17 Απριλίου 2012
1.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977
(Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ειδικά όσον αφορά τα µαθήµατα της πληροφορι-
κής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νό-
µου προβλεπόµενα σχολεία επιτρέπεται η κατανοµή των
µαθητών κάθε τάξης, ανάλογα µε το επίπεδο των γνώ-
σεών τους, σε περισσότερα τµήµατα. Τα ανωτέρω σχο-
λεία µπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες
ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες, πλέον
της µίας, ξένες γλώσσες θα διδάσκονται.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έ-
ναρξη του σχολικού έτους 2011-2012.
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8
του ν. 682/1977, που προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 3687/2008 (Α΄ 159), καταργείται.
γ) Στο άρθρο 12 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται
η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
πών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιο-
ποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και δι-
δακτικών ηµερών, για την παροχή υπηρεσιών µορφωτι-
κού, επιµορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλη-
τικού σκοπού, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκει-
νται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του
σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπη-
ρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπη-
ρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολεί-
ων.».
2. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), η οποία
προστέθηκε µε την παράγραφο 11β του άρθρου 59
του ν. 3966/ 2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων των κατόχων α-
πολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, πέραν
του καθορισθέντος αριθµού στην περίπτωση i, στα Τµή-
µατα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολού-
θως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/
2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέ-
ρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισο-
32βίως σύµφωνα µε τα ορ
βίως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75).
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυµελών οικο-
γενειών µε τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµο-
ποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέ-
ρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
γγ) Υποψηφίων: α) µε αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοι-
τητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,
που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκ-
κλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορε-
τικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους, β)
ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέ-
κνων άγαµης µητέρας µε ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα
τέκνα, γ) µε γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι
τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται
σε αιµοκάθαρση ή πάσχουν από µυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών α-
ναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα
σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνων των θυµάτων της
τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), ε) πολύδυµων τέ-
κνων εφόσον συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετά-
σεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ίδιο έ-
τος.
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων εισακτέων της περί-
πτωσης ii δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.»
3. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013, για την εισα-
γωγή των αποφοίτων Γενικών ή άλλου τύπου Λυκείων,
σε κάθε σχολή ή τµήµα που προβλέπονται στην υποπερί-
πτωση i της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 2525/1997, πρόσθετο ποσοστό 3 % επί των
θέσεων εισακτέων καταλαµβάνεται, αποκλειστικά, από
όσους αποφοίτησαν το έτος 2011, συµµετείχαν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους και για τους οποί-
ους ίσχυαν κατά την αποφοίτησή τους ή ισχύουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα κριτήρια που αναφέ-
ρονται στις κατηγορίες της υποπερίπτωσης ii της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/
1997, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 3. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5  του άρθρου 2  του
ν. 2525/1997.
Οι θέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του
παρόντος καταλαµβάνονται από τους υποψήφιους που
αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο, εφόσον δεν επιλέγονται
στις θέσεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 και στις α-
ντίστοιχες µε αυτές θέσεις των ειδικών κατηγοριών της
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία που προβλέπεται στα οκτώ πρώτα εδάφια που ακο-
λουθούν την υποπερίπ