ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- Κατάθεση δικαιολογητικών για τους εκπαιδευτικούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα

20 Ιουλίου 2013

Την Παρασκευή το βράδυ (23:15) αναρτήθηκε στη σελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης έγγραφο που χαρακτηρίζεται ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ και στο οποίο ζητούνται δικαιολογητικά από τους εκπαιδευτικούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Διευθυντές σχολείων από την Ανατολική Θεσσαλονίκη ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς να δουν το έγγραφο (το παρουσιάζουμε πιο κάτω). Στο έγγραφο δεν γίνεται καμία αναφορά για εξαίρεση όσων έχουν δεύτερη ειδικότητα όπως άφηνε να εννοηθεί μέρες τώρα με το non paper το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα η ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης καλεί τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο συνημμμένο έγγραφο να προσκομίσουν σήμερα Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 και από ώρα 1100 έως  1200 μεσημβρινή στα γραφεία της ΔΔΕ τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 82 του σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση των κάτωθι ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών  του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  όπως και του συνόλου των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων:

ΠΕ12.12 – Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ14.01 – Ιατροί, ΠΕ14.02 – Οδοντίατροι, ΠΕ14.03 – Φαρμακοποιοί, ΠΕ14.06 – Νοσηλευτές, ΠΕ17.09 – Τεχνικοί ιατρικών οργάνων, ΠΕ17.13 – Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, ΠΕ18.01 – Γραφικών τεχνών, ΠΕ18.04 – Αισθητικής, ΠΕ18.05- Κομμωτικής, ΠΕ18.07 – Ιατρικών εργαστηρίων, ΠΕ18.08 – Οδοντοτεχνικής, ΠΕ18.09 – Κοινωνικής εργασίας, ΠΕ18.10 – Νοσηλευτικής, ΠΕ18.11 – Μαιευτικής, ΠΕ18.20 – Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18.21 – Ραδιολογίας-ακτινολογίας, ΠΕ18.24 – Εργασιοθεραπείας, ΠΕ18.25 – Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18.26 – Γραφιστικής, ΠΕ18.27 – Διακοσμητικής, ΠΕ18.29 – Φωτογραφίας, ΠΕ18.33 – Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18.37 – Δημόσιας υγιεινής, ΠΕ18.39 – Επισκέπτες υγείας, ΤΕ01.08 – Χημικοί εργαστηρίων, ΤΕ01.10 – Υπάλληλοι γραφείου, ΤΕ01.11 – Υπάλληλοι λογιστηρίου, ΤΕ01.12 – Διακοσμητικής, ΤΕ01.14 – Γραφικών τεχνών, ΤΕ01.19 – Κομμωτικής, ΤΕ01.20 – Αισθητικής, ΤΕ01.25 – Αργυροχρυσοχοΐας, ΤΕ01.26 – Οδοντοτεχνικής, ΤΕ01.29 – Βοηθ.ιατρ. και βιολογ. εργαστηρίων, ΤΕ01.30 – Βοηθοί παιδοκόμοι – βρεφοκόμοι, ΤΕ01.31 – Χειριστές ιατρικών συσκευών,ΔΕ01.01 – ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ01.02 – μηχανοτεχνίτες, ΔΕ01.04 – ηλεκτρονικοί, ΔΕ01.05 – οικοδόμοι, Δε01.08 – ηλεκτροσυγκολλητές, ΔΕ01.10 – τεχνίτες αυτοκινήτων, ΔΕ01.11 – τεχνίτες ψύξεως (ψυκτικοί), ΔΕ01.12 – υδραυλικοί, ΔΕ01.13 – ξυλουργοί, ΔΕ01.14 – κοπτικής-ραπτικής,ΔΕ01.15 – αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.16 – τεχνικοί αμαξωμάτων, ΔΕ01.17 – κομμωτικής.

Με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, δια μέσου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων, οι οποίοι :

α) είναι ανάπηροι  σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως ισχύει, εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

β) έχουν σύζυγο ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,  συνοικεί με αυτόν, και έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτούς και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει

δ) έχουν σύζυγο, ο οποίος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ως άνω σχεδίου Νόμου και

ε) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος,

ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας Δικαιολογητικών κατά περίπτωση

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α΄

Αναπηρία υπαλλήλου

Πολύτεκνος υπάλληλος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄

Αναπηρία συζύγου ή τέκνου άνω του 67 %

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ΄

προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας

1

Σε περίπτωση αναπηρίας του υπαλλήλου προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 1, 2 και 3 της περίπτωσης Β.

Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου

Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει τουλάχιστον (1) ανήλικο τέκνο ή (1) ενήλικο τέκνο ΑΓΑΜΟ ως 25 ετών.

2

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ:

 

Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου

Γνωμάτευση  Α΄/θμιας Υγειον.  Επιτροπής  ή Επιτροπής ΚΕΠΑ (ποσοστό  άνω 67%)

Υ.Δ. υπαλλήλου ότι είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας και την περίπτωση που εμπίπτει.

3

Πιστοποιητικό  Ανώτατης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

 

Ακριβές αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 2012:

 

Δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η αποκλειστική ανάθεση της γονεϊκής μέριμνας στον υπάλληλο.(π.χ. διαζύγιο)

4

Ακριβές αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) 2012:

Σε περίπτωση φωτοαντιγράφου,

Υ.Δ. του υπαλλήλου ότι η φωτοτυπία της Φ.Δ. είναι ίδια με το πρωτότυπο που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.

Υ.Δ. του υπαλλήλου ότι η φωτοτυπία της Φ.Δ. είναι ίδια με το πρωτότυπο που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ., εκτός αν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλ.  της  Δ.Ο.Υ.

Ακριβές αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης 2012.

Σε περίπτωση φωτοαντιγράφου, Υ.Δ.  υπαλλήλου ότι το αντίγραφο είναι ίδιο με το πρωτότυπο που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ.

5

Για  ΕΝΗΛΙΚΟ  τέκνο  :

– Αντιγρ. Φορολογικ. Δήλωσης 2012  ή

-Υπευθ. Δήλωση του  τέκνου ότι  δεν  υποβάλλει φορολογ. δήλωση και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο

Για  ΕΝΗΛΙΚΟ  τέκνο  με αναπηρία άνω  67% ΑΓΑΜΟ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ ΧΗΡΕΙΑ :

–  Εκκαθαριστικό σημείωμα    ή

– Αντιγρ. Φορολογικ. Δήλωσης 2012  ή

-Υπευθ. Δήλωση του  τέκνου ότι  δεν  υποβάλλει φορολογ. δήλωση και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο

Για  ΕΝΗΛΙΚΟ  τέκνο ΑΓΑΜΟ :

–  Εκκαθαριστικό σημείωμα    ή

– Αντιγρ. Φορολογ. Δήλωσ.  (Ε1)  ή

-Υπευθ. Δήλωση  του  τέκνου ότι  δεν  υποβάλλει φορολογ. δήλωση και ότι συνοικεί με τον υπάλληλο

Επιπλέον, ο/η σύζυγος  του εκπ/κού , που εμπίπτει στην περ. δ΄, αποστέλλει υπεύθυνη δήλωση , στην οποία δηλώνει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

Στην περ. ε΄ , για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στην περίπτωση που διαπιστώνετε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα από τον παραπάνω πίνακα δικαιολογητικά, κοινοποιείτε στην υπηρεσία μας με διαβιβαστικό έγγραφο κατάσταση των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά.

Εφόσον διαπιστώσετε ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών , να μεριμνήσετε ώστε να αποσταλούν συμπληρωματικά τα ελλείποντα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήμα Β΄ στα Fax: 210 3442283, 210 3442867, 210 3442897, 210 3442810 και 210 3442266 μέχρι το Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00.

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Επισυνάψεις:

Σχόλια Σύνταξης: Δεν καταλαβαίνουμε την πρεμούρα του υπουργείου για την  άμεση κατάθεση των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών αφού  γνωρίζουν από την υπηρεσιακή καρτέλα τους  εάν είναι πολύτεκνος ή μη. Κάτι σκαρφίζονται. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να δώσουν10 ημέρες προθεσμία.
Πηγή: ΑΛΦΑΒΗΤΑ.