«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν μεταβιβάσεις ε

28 Δεκεμβρίου 2013
images.jpg55
images.jpg55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Γ’ 
Ταχ. Δ/νση Πλ. Κάνιγγος 
Ταχ. Κωδ. 101 81
Πληροφορίες Σοφ.Κολυβά
Τηλέφωνο 213-1514-302
FAX 210-3842642

ΠΡΟΣ: 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 24/12/2013
Αριθμ. Πρωτ.: Α2-1209

images.jpg55

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) που αφορούν μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί γραπτώς και τηλεφωνικώς στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,που αφορούν μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Στα στοιχεία 1 και 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 2 του πδ 51/2006 (Α’53), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.2 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.3 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ” του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», προβλέπεται ότι:

«1. Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον στην σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και προστατευόμενων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος:

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και

β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή μόνιμης αναπηρίας του κατόχου με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούμενη στην αίτηση ιδιότητα.

2. α)Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

β)Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή».

3.Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται.

Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1.) «Προστατευόμενα τέκνα-Συγκατοίκηση»

Ως προστατευόμενα τέκνα, νοούνται τα ενήλικα, άγαμα τέκνα που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και συνοικούν με τον κάτοχο της αδείας.

Η συγκατοίκηση του κατόχου της αδείας και του προστατευόμενου τέκνου, στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια, πιστοποιείται και από τους δύο ενδιαφερόμενους με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα ότι συνοικούν.

Η ανεργία του προστατευόμενου τέκνου πιστοποιείται με την κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της αίτησης μεταβίβασης της αδείας.

2.) «Οικείος δήμος»

Για όσες άδειες εκδόθηκαν μετά την ισχύ του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), ως οικείος δήμος θεωρείται ο δήμος που εξέδωσε την άδεια. Για όσες άδειες είχαν εκδοθεί από τις υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειακών Ενοτήτων) πριν το 2011, οικείος δήμος θεωρείται ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Σε περίπτωση που στο δήμο αυτό δε λειτουργούν λαϊκές αγορές ή ο δικαιούχος δε δραστηριοποιείται σε αυτές, ως οικείος δήμος θεωρείται αυτός στις λαϊκές αγορές του οποίου ο αδειούχος δικαιούται τις περισσότερες προσελεύσεις και επί ίσων προσελεύσεων σε διαφορετικούς δήμους, ο δήμος επιλογής του αδειούχου (ένας εξ αυτών).

3.) Δικαιολογητικά πιστοποίησης «ανίατης ασθένειας» και «μόνιμης αναπηρίας»

α) Για την πιστοποίηση της ανίατης ασθένειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης-γνωμάτευσης από δημόσιο νοσοκομείο, υπογεγραμμένη από τους θεράποντες ιατρούς και το Διευθυντή του νοσοκομείου, στην οποία θα αναγράφεται ρητά το είδος της ασθένειας του αδειούχου, καθώς και ο χαρακτηρισμός της ασθένειας ως ανίατης.

Εναλλακτικά, η ανίατη ασθένεια του αδειούχου πιστοποιείται και με ανάλογη βεβαίωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)., εφόσον στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφεται ρητά ότι ο αδειούχος πάσχει από ανίατη ασθένεια.

β) Για την πιστοποίηση της μόνιμης αναπηρίας του αδειούχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον σε αυτή ρητά αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της αναπηρίας ως μόνιμης ή εφ’όρου ζωής, καθώς επίσης και βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι ο βαθμός αναπηρίας του είναι μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για πλήρη συνταξιοδότησή του.

4.) Χρονικός προσδιορισμός της «γέννησης του δικαιώματος

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης της επαγγελματικής άδειας λόγω θανάτου του αδειούχου χρονική αφετηρία του δικαιώματος είναι η ημερομηνία θανάτου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 (έξι) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.

Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιώματος μεταβίβασης της άδειας λόγω ανίατης ασθένειας και μόνιμης αναπηρίας λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αριθμός 3.

5.) Άπαξ μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών

Με βάση το στοιχείο 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 2 του πδ 51/2006 (Α’53), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η επαγγελματική άδεια μεταβιβάζεται άπαξ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης επί του εντύπου της αδείας αναγράφεται η ένδειξη: «Η παρούσα άδεια δεν μεταβιβάζεται εκ νέου».

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ