Κριτήρια και διαδικασία ένταξης σε ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης».

28 Δεκεμβρίου 2013

11.Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 58Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17, παρ. 6 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’235/2013): «… η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά- φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη των εν λόγω φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα»

12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί – Προϋποθέσεις

1.Το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.), εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

2.Ως τιμές του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές του Προμηθευτή ανά κατηγορία πελάτη, μειωμένες κατά το ποσό έκπτωσης που αναφέρεται στον Πίνακα του άρθρου 5, της παρούσας.

3.Το Τ.Υ.Α. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνι- αίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της παρούσας (1200 ή 1000 kWh), εφόσον – η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών του δικαιούχου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο.

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:

α) Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.

β) Β” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200kWh.

γ) Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.

δ) Δ” ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια)

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000kWh.

Σε περίπτωση που δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για την οποία η έκδοση λογαριασμού είναι μηνιαία, τα ως άνω όρια εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 3

Διαδικασία εφαρμογής Τ.Υ.Α.

1.Η ένταξη των δικαιούχων στις περιπτώσεις αυτές γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του παρόντος άρθρου 3.

2.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών, στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος.

3.Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Τ.Υ.Α. και ενημερώνονται σχετικά, αυτός και ο προμηθευτής του, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου.

4.Όσοι έχουν ενταχθεί στο Τ.Υ.Α. δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος.

5.Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης.

6.Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Τ.Υ.Α., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου δικαιούχου για το επόμενο ημερολογιακό έτος, το Τ.Υ.Α. παύει να ισχύει για τον δικαιούχο αυτόν.

7. Η παροχή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι στην επωνυμία του φορέα με τον κοινωφελή χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης για την ένταξη του στο Τ.Υ.Α., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του, στη διεύθυνση του κτιρίου που λαμβάνει χώρα η παροχή της υπηρεσίας αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που, για την αλλαγή επωνυμίας στο μετρητή, απαιτείται η έκδοση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, αυτή δύναται να προσκομιστεί και μετά την διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο Τ.Υ.Α. και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής και ελέγχου στοιχείων

1.Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Τ.Υ.Α. υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 και διαβιβάζονται στους Διαχειριστές του Δικτύου, για έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Τ.Υ.Α., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Τ.Υ.Α. οφείλουν να υποβάλλουν:

α. Επωνυμία του Φορέα

β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στην επωνυμία του φορέα, και αποκλειστικά για κτίρια όπου παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ανά κατηγορία δικαιούχου.

2.’Ενα (1) μήνα το αργότερο μετά την υποβολή των αιτήσεων διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές του Δικτύου στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για διασταύρωση και επιβεβαίωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσας.

3.Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από τους αρμόδιους Διαχειριστές η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλει στους αρμόδιους Διαχειριστές κατάλογο με τους δικαιούχους, βάσει των στοιχείων που έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι δικαιούχοι φορείς εντάσσονται στο Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης , το οποίο τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές.

4. Ειδικά για τις κατηγορίες Β’ και Δ’ του άρθρου 2 της παρούσας, για την πρώτη εφαρμογή του Τ.Υ.Α., δεν απαιτείται η διαδικασία διασταύρωσης των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3. Οι φορείς των κατηγοριών αυτών οφείλουν όπως υποβάλουν, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

Α. για τους φορείς της κατηγορίας Β’, Βεβαίωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα και παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου)

Β. για τους φορείς της κατηγορίας Δ’, Βεβαίωση της Περιφέρειας ή πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, σύμφωνα με την οποία, ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι αποτελεί δομή κοινωνικής αλληλεγγύης πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια)

Εφόσον, κατά τον πρώτο έλεγχο Δεκεμβρίου 2014, που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τους φορείς των κατηγοριών Β’ και Δ’ του άρθρου 2 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι για κάποιους δικαιούχους δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες του άρθρου 2, οι εν λόγω δικαιούχοι θεωρούνται ως ουδέποτε υπάχθηκαν στο Μητρώο Τ.Υ.Α.

Άρθρο 5

Πίνακας Τιμών Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης

Οι τιμές του Πίνακα ισχύουν για τη χρέωση ενέργειας της ημερήσιας κατανάλωσης και έως το όριο που καθορίζεται ανά κατηγορία δικαιούχου, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το ισχύον ανά δικαιούχο τιμολόγιο του προμηθευτή.

Τιμολόγιο ΤΥΑ – Ανταγωνιστικές χρεώσεις

Τετραμηνιαία Κατανάλωση

Ποσοστό έκπτωσης (%) επί του εκάστοτε -ανά δικαιούχο- τιμολογίου του Προμηθευτή

Από 0 έως 1000kWhγια τις κατηγορίες Γ’ και Δ’ και από 0 έως 1200kWhγια τις κατηγορίες Α’ και Β’

70%

Άρθρο 6

Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ