Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο του άρθ

3 Φεβρουαρίου 2014
images.jpg30

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014
ΠΟΛ: 1036

images.jpg30

ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Κεφαλαίου Γ’ «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Επικρατείας» του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α’) με τις οποίες συμπληρώνεται το άρθρο 10 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’).

Σχετ: Η υπ’ αρ. 1237/2013 ΠΟΛ της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις

Επισημαίνεται ότι με την διάταξη του άρθρου 10 του ν.4071/2012 υπήρξε σαφής βούληση να δοθεί οριστικό τέλος στις εκκρεμότητες που προκαλούν στους ΟΤΑ τα φορολογικά χρέη των επιχειρήσεων που είχαν συστήσει. Επειδή στις διατάξεις αυτές δεν αποσαφηνίζεται η αναγκαία διαδικασία εξόφλησης των οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων τους και για την υπέρβαση των σχετικών προβλημάτων και την αποτελεσματική εφαρμογή της θεσμοθετηθείσας ρύθμισης, συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του ως άνω άρθρου με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4170/2013.

I. Πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης:
Οφειλές των επιχειρήσεων της παρ. 1 άρθρου 10 ν.4071/2012, ήτοι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2010

II. Πράξεις βεβαίωσης και διαγραφής από τις βεβαιούσες εν ευρεία εννοία αρχές:
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην ως άνω παράγραφο του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, επιχειρήσεων, διαγράφονται και βεβαιώνονται στους οικείους ΟΤΑ ως ακολούθως:
1. αα. διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής και 
αβ. βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. μόνο τα ποσά των κύριων ως άνω οφειλών που ορίζονται στα σχετικά εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, σύμφωνα με χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής. Επισημαίνεται ότι:
α) για τη διαγραφή και επαναβεβαίωση θα επισυνάπτεται, ως δικαιολογητικό, σχετικό έγγραφο από τον οικείο ΟΤΑ, που να πιστοποιεί ότι η εν λόγω επιχείρηση υπάγεται στις διατάξεις της σχετικής παραγράφου του νόμου και θα περιλαμβάνει τον ΑΦΜ της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τη νομική της κατάσταση, τον ΑΦΜ του ΟΤΑ που αναλαμβάνει την οφειλή.
β) τυχόν καταβληθέντα ποσά από τις επιχειρήσεις της ιδίας παραγράφου του ως άνω νόμου ή από τα συνυπεύθυνα με αυτές πρόσωπα που αφορούν στις βεβαιωμένες οφειλές τους, δεν αναζητούνται και αποσβένουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο μέρος των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίμων, και συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου.
2. α. Οφειλές για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο 1 άρθρου 10 ν.4071/2012 επιχειρήσεων και δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. novo για τα ποσά των κύριων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση αβλ με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του.
β. Για οφειλές οι οποίες δεν έχουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινοποιούμενης διάταξης, βεβαιωθεί εν ευρεία εννοία σε βάρος των αναφερόμενων, στην παρούσα παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου, επιχειρήσεων και οι οποίες προκύπτουν από έλεγχο που έχει ήδη διαταχθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί:
ί) ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετικό πόρισμα, προκειμένου να εκδοθούν οι οικείες καταλογιστικές πράξεις,
(ii) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α, novo τα ποσά των κύριων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση αβ’ με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισμα του ελέγχου.
3. Στην περίπτωση που οι βεβαιωθείσες, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, οφειλές των Ο.Τ.Α., τεθούν υπό καθεστώς δικαστικής αμφισβήτησης δεν εφαρμόζονται οι απαλλαγές της ως άνω παραγράφου και οι Ο.Τ.Α. επιβαρύνονται και με τους πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

III. Τρόποι εξόφλησης των ως άνω βεβαιούμενων οφειλών στους ΟΤΑ:
Η εξόφληση από τους οικείους Ο.Τ.Α. των οφειλών, όπως αυτές θα βεβαιωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, συντελείται ως ακολούθως:
(ί) μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α” 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (A 3 1) και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α’ 180), κατά παρέκκλιση του χρόνου βεβαίωσης των οφειλών των Ο.Τ.Α. που προβλέπεται σε αυτόν (σχετικές οι ΠΟΛ 1086/26.04.2013 και ΠΟΛ1157/27.06.2013).
(ii) από ίδιους πόρους, επιτρεπόμενης και της σύναψης δανείου κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14).
Επισημαίνεται ότι, εκκρεμείς δίκες, κατά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενού νόμου 4170/2013, λόγω άσκησης ενδίκων βοηθημάτων από τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.4071/2012 κατά, είτε των πράξεων καταλογισμού, είτε των πράξεων ταμειακής βεβαιώσεως, καταργούνται. Επιπλέον, εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον αρμόδιων οργάνων για τη διοικητική επίλυση των διαφορών απορρίπτονται για τυπικούς λόγους.

IV. Λοιπές επισημάνσεις
α) Στην περίπτωση που οι σχετικές οφειλές των ΟΤΑ δεν καταβληθούν με τους ως άνω τρόπους εξόφλησης, δύνανται να υπαχθούν στα τρέχοντα κάθε φορά προγράμματα τμηματικής καταβολής χρεών προς το Δημόσιο υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε νόμου, 
β) Για τις οφειλές προς το Δημόσιο που βεβαιώνονται σε βάρος των ΟΤΑ με τις κοινοποιηθείσες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ.356/74, Κ.Ε.Δ.Ε., περί συμψηφισμού, του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) και τα οριζόμενα στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΑ 1274/2013 και ΠΟΑ 1275/2013 ΦΕΚ 3398 Β731.12.2013) όπως ισχύουν.
γ) Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου οι βεβαιούσες εν ευρεία εννοία αρχές θα πρέπει να προβαίνουν ταυτόχρονα στην βεβαίωση των υπό διαγραφή οφειλών στους οικείους ΟΤΑ, και στη διαγραφή αυτών από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 ν.4071/2012. δ) Αναφορικά με θέματα συνυπευθυνότητας, θα δοθούν οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο, μετά την αποσαφήνιση του θέματος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο οποίο έχει αποσταλεί ερώτημα από τις Δ/νσεις ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Θ. Θεοχάρης