Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ

18 Φεβρουαρίου 2014
444

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
444
                                                                                                               Αθήνα, 16/9/2013

              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣΚΩΝΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣΔΙΔΕΙΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣΣΤΑΑΕΙΚΑΙΤΕΙ  ΚΑΙΣΕΟΣΟΥΣΕΙΝΑΙΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΉΕΧΟΥΝΤΟΝΤΡΟΠΟΤΟΥΣΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙΟΤΙΕΙΝΑΙΑΣΘΕΝΕΙΣΜΕΤΑΑΠΟΤΟΥΣΑΘΛΗΤΕΣΠΟΥΕΙΧΕΔΩΣΕΙΑΡΧΕΣΤΟΥΕΤΟΥΣΚΑΙΔΕΝΤΟΧΟΡΗΓΕΙΣΤΑΠΑΙΔΙΑΤΩΝΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΣΑΚΟΜΗΤΟΣΟΤΟΝΓΕΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΤΗΣΝ.ΔκΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΟΣΟΚΑΙΤΟΝΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΤΗΣΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣΟΜΑΔΑΣΤΗΣΝ.ΔκΑΘΑΝΑΣΙΟΜΠΟΥΡΑ.

Με το άρθρο 34 του νόμου: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», που έχει ως επικεφαλίδα: «Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.», ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων. Αρβανιτόπουλος δίδει τη δυνατότητα να μετεγγραφούν στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε όσους ασθένησαν από τις ασθένειες που προβλέπονται από το νόμο (ή έχουν τον τρόπο τους να θεωρούνται ότι είναι ασθενείς με αυτές τις ασθένειες), μετά από αυτές των αθλητών με διακρίσεις που έδωσε με το άρθρο 38 του ν.4115/2013 και μάλιστα αναδρομικά από το 2008 (για να είναι όπως λέει κοντά στους χώρους άθλησής τους), άνευ εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων και καθ’ υπέρβαση των καθοριζομένων ποσοστών των θέσεων μεταφοράς.

Για τα τέκνα των πολυτέκνων αρνήθηκε τη μετεγγραφή τους καθ` υπέρβαση του ποσοστού των θέσεων και άνευ εισοδηματικών κριτηρίων στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που είναι πλησίον του τόπου κατοικίας των γονέων τους ή εκεί όπου φοιτά ο (η) αδελφός (ή) τους. Και όχι μόνον αυτό αλλά και σε παρέμβαση τόσο του Γενικού Γραμματέα της Ν.Δ. κ. Ανδρέα Παπαμιμίκου, όσο και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. κ. Αθανασίου Μπούρα,  ρητώς τους διαβεβαίωσε ότι η ρύθμιση θα προβλέπει την κατά προτεραιότητα μετεγγραφή των παιδιών των πολυτέκνων και θα αυξήσει το εισοδηματικό όριο από 9.000 ευρώ για κάθε μέλος σε 12.000 ευρώ!! Φυσικά ουδέν από αυτά που διαβεβαίωσε τους ανωτέρω έπραξε!!!! Κοροϊδεύει ακόμη και σημαίνοντες παράγοντες!!!

Ακόμη σε σχόλιό του στη Βουλή ο Υπουργός, προς τους βουλευτές διαβεβαίωνε: « Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για τις μετεγγραφές…. Τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους τους βάλαμε σε αυτές τις κατηγορίες που να έχουν προτεραιότητα….»!!! Αυτή είναι η αξιοπιστία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κων. Αρβανιτόπουλου, αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας πώς κυβερνάται αυτή η χώρα…

Μέσα σε αυτή την κρίση αρνείται να δώσει τη δυνατότητα στις πολύτεκνες οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τουςόταν μάλιστα στην προηγούμενη όμοια ρύθμιση για τους επιτυχόντες του 2012 ο αριθμός των θέσεων για μεταφορά ήταν 7.699, οι υποβληθείσες αιτήσεις μόλις 3.864 (πολύτεκνοι 582), οι εγκριθείσες αιτήσεις των υποψηφίων 2.654 και από αυτές μόνον οι 349 ήσαν παιδιά πολυτέκνων. Τώρα δίνονται πάλι πάνω από 10.000 θέσεις… και μόνο για τους ελάχιστους εναπομείναντες πολύτεκνους δεν υπάρχουν θέσεις, ώστε να τους προτάξει!!!

Πράττει δε αυτά ο Υπουργός Παιδείας, όταν στις 2-4-2012, που ήταν o ίδιος αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, οι Υπουργοί: Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών κατέθεσαν στο σχέδιο νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών:  «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση  Οδηγίας 200950ΕΚ »την από 2-4-2012 προσθήκη – τροπολογία (άρθρο 44  ν. 4071/2012)με την οποία καταργούσαν τα τεθέντα με τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 όρια εισοδήματος για τις Σχολές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι την ιδιότητά τους, ως τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, για την εισαγωγή τους στις δηλούμενες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα με τις ειδικές κατηγορίες.  Ανέγραφαν δε επί λέξει στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω προσθήκης – τροπολογίας τ΄ ακόλουθα: 

« Τέλος απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να  υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες. Σημειωτέον ότι το προβλεφθέν  στην παρ. 11β του άρθρου  59 ν. 3966/2011 (Α118) εισοδηματικό όριο των 60.000ευρώ (10.000 ευρώ (συν 10.000ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο πέραν του δευτέρου), πέραν των ερμηνευτικών ζητημάτων που προκάλεσε όσον αφορά τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος, ήταν αρκούντως υψηλό ώστε δεν αποτέλεσε αποτελεσματικό μέσο περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών. Εξ άλλου, ειδικώς ως προς τους πολυτέκνους έχει κριθεί νομολογιακώς ότι η αναγνωριζομένη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες δεν δύναται να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων η αναξιοπαθούντων προσώπων (ΣτΕ 1095/2001)….»

Αναγνώριζε δηλαδή και ο ίδιος ο Υπουργός την αντισυνταγματικότητα της ως άνω διατάξεως περί καθορισμού ορίων εισοδήματος!!!

Ακόμη: Στην από 9-5-2011  Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (σελ. 13) είχε επισημανθεί η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου, που θέσπιζαν όρια εισοδήματος, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ η ΤΕΙ στις Σχολές ή Τμήματα των Περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων.

 Η τότε Υπουργός Παιδείας   Άννα Διαμαντοπούλου έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις διατάξεις του Συντάγματος και την έκθεση της Επιστημονικής  Υπηρεσίας της Βουλής!!!  Και είχε την τύχη, που της επεφύλαξε ο  Ελληνικός λαός. Τα ίδια και χειρότερα πράττει και ο σημερινός υπουργός Κων. Αρβανιτόπουλος.  Προφανώς ζήλεψε την τύχη της. Θα την έχει…

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό και του τρόπου, που πολιτεύεται ο Υπουργός της Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος και το γεγονός ότι:

Με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 4142/2013, έκανε μία σωστή ρύθμιση και είναι προς δημόσιο έπαινό του, αποκαθιστούσε τις αδικίες, που έγιναν με τις απαράδεκτες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις της Υπουργού της φωτοτυπίας  Άννας Διαμαντοπούλου, για τους εισαγομένους με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων  στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2011, που διεγράφοντο από τις Σχολές ή δεν ενεγράφοντο λόγω ηλικίας των αδελφών τους ή εισοδηματικών κριτηρίων.  Ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 9-4-1012 (ΦΕΚ 83Α) και προέβλεπε ότι:

«Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013.. ».

Ιδού τι έγινε στην πράξη: Η σχετική υπουργική απόφαση, που προεβλέπετο να εκδοθεί, δημοσιεύθηκε στις 5-7-2013. Για εκείνους που διεγράφησαν από τις Σχολές ή τα Τμήματα άρχισε η διαδικασία της επανεγγραφής τους και μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει. Για τούς άλλους, όπως ανέγραφε το, από 12-7-2013, δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που «ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι δεν δήλωσαν στο μηχανογραφικό δελτίο έτους 2011 ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο θα γίνει ηλεκτρονική αίτηση με κωδικό που θα αποκτηθεί μέσω ειδικής για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικής εφαρμογής.  Η προθεσμία και η ακριβής διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο με νεότερο δελτίο τύπου».

Μέχρι σήμερα 16-9-2013 τέτοιο δελτίο τύπου δεν έχει εκδοθεί και οι πολύτεκνες οικογένειες αγωνιούν πότε θα εκδοθεί, για να μπορούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους και να μην απωλέσουν  και άλλο εξάμηνο.  Έτσι κυβερνούν την χώρα!!!

        Οι πολύτεκνοι ουδέποτε ζήτησαν να εισάγονται στις Σχολές με χαμηλότερη βαθμολογία ή χωρίς εξετάσεις με ειδικά ποσοστά, αυτό που ανέκαθεν ζητούν είναι, αφού εισάγονται στις Σχολές με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με τα ίδια κριτήρια εισαγωγής με τους λοιπούς φοιτητές, να μπορούν να μετεγγράφονται στις Σχολές που είναι πλησιέστερες στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους, γιατί αδυνατούν οι γονείς τους να διατηρούν δύο και τρία σπίτια. Για αυτό η Συνομοσπονδία μας ζητά:

Δικαίωμα μεταφοράς θέσης εισαγωγής σε όλους τους αιτούμενους πολύτεκνους φοιτητές(γονείς και τέκνα αυτών) κατά απόλυτη προτεραιότητα και χωρίς ποσόστωση. Δεν έχει κανένα κόστος, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην θεσπισθεί, όταν μάλιστα δίνουν χιλιάδες μετεγγραφές σε διάφορες κατηγορίες και οι πολύτεκνοι αποτελούν μόλις το 15% αυτών.

       Ο κ. Πρωθυπουργός έχει χρέος, εάν επιθυμεί να αισθανθεί ο πολίτης ότι κάτι άλλαξε σε αυτή τη χώρα, να  παρέμβει και να αποκαταστήσει άμεσα όσα υπεσχέθη ο Υπουργός του.

                                   

Από το γραφείο τύπου της ΑΣΠΕ

————-