α) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕ.Α.Ο.) – Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφ

28 Μαΐου 2014
images.jpg33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 30 
101 70 ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρ. Δ/νση : 
www.oga.gr

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ
2. Τα Περιφερειακά Υποκ/τα ΟΓΑ

Αθήνα, 26-05-2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1/2014

ΘΕΜΑΤΑ: α) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕ.Α.Ο.) – Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. β) Πάγια Ρύθμιση (Ν.4152/2013)

ΣΧΕΤ. Η Εγκύκλιος μας αριθ. 6/2013
images.jpg33

I. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, από 01-07-2013 έχει συσταθεί νέος φορέας για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην NAT) με την επωνυμία Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
Οσον αφορά στον ΟΓΑ, από 01-01-2014 στο Κ.Ε. Α.Ο. διαβιβάζονται: α) οι άνω των € 5.000,00 βεβαιωμένες καθυστερούμενες οφειλές και β) οι άνω των € 5.000,00 βεβαιωμένες οφειλές που καθίστανται απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη βεβαίωση και τη διαβίβαση από τον ΟΓΑ των ως άνω καθυστερούμενων οφειλών τους στο Κ.Ε.Α.Ο., θα λάβουν ειδοποίηση από το Κ.Ε.Α.Ο. για το ύψος της διαβιβασθείσας οφειλής τους και τον τρόπο που μπορούν να την εξοφλήσουν ή να τη ρυθμίσουν. Η ρύθμιση και η εξόφληση των συγκεκριμένων οφειλών, παύει να γίνεται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα στον ΟΓΑ. Αρμόδιος φορέας προς τούτο, καθίσταται πλέον το Κ.Ε.Α.Ο., δηλαδή τα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ – Ε.Τ.A.M., όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., με τις οποίες θα πρέπει, στο εξής, να επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι.
Οι τρέχουσες εισφορές θα εξακολουθήσουν να ζητούνται από τους ασφαλισμένους με τις ειδοποιήσεις που θα αποστέλλει ο ΟΓΑ και θα εξοφλούνται κατά τη συνήθη διαδικασία.
Στο Κ.Ε.Α.Ο. θα διαβιβάζεται επίσης και κάθε νέα οφειλή, ανεξαρτήτως ποσού, που θα προκύπτει στο εξής μετά την αρχικά βεβαιωμένη και διαβιβασθείσα οφειλή.
Η διαδικασία είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών από το Κ.Ε.Α.Ο., σε περίπτωση που μετά τη διαβίβασή τους στο φορέα αυτό, δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών, που θα αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία ή και στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Οφειλής — Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ρυθμίζουν τις καθυστερούμενες οφειλές τους στο Κ.Ε.Α.Ο., δικαιούνται τη χορήγηση Πιστοποιητικού Οφειλής, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, εφόσον εξοφλούν, σύμφωνα με το νόμο, τις δόσεις τους στο Κ.Ε.Α.Ο. και τις τρέχουσες εισφορές τους στον ΟΓΑ. Το εν λόγω Πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή Περ/κό Υποκ/μα ΟΓΑ). Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εξοφλούν το σύνολο των καθυστερούμενων οφειλών τους στο Κ.Ε.Α.Ο., δικαιούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία επίσης χορηγεί ο ΟΓΑ.
Πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στα Μητρώα Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. των ασφαλισμένων – οφειλετών του ΟΓΑ, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ – Ε.Τ.A.M. (www.ika.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες.

II. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4152/2013
Όπως σας έχουμε ήδη γνωρίσει, με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην NAT. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις, είναι η «Νέα Αρχή» και η «Πάγια».
Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών ώστε να μη δημιουργούνται νέες οφειλές.
Για τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» της παρ. ΙΑ2 του Νόμου, σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά με την εγκύκλιο μας αριθ. 6/2013. Στην παρούσα, θα αναφέρουμε τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στις σχετικές διατάξεις μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2 A/ 07-01-2014). Επίσης, θα αναφερθούμε στις αλλαγές που έχουν γίνει στα έντυπα πληρωμής δόσεων με ΚΜΠ 673, στον τρόπο έκδοσης των εντύπων πληρωμής των τρεχουσών εισφορών, καθώς και στο οφειλόμενο διάστημα που υπάγεται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Για την «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση της παρ. ΙΑ1 του Νόμου, η έναρξη της οποίας για τον ΟΓΑ ορίστηκε στις 15-04-2014, αναφέρουμε αναλυτικά κατωτέρω.
Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» (παρ. ΙΑ.2) στην «Πάγια» ρύθμιση (παρ. ΙΑ.1) του Ν.4152/2013, δεν επιτρέπεται.

II.Α ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Με την «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε έως δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις των καθυστερούμενων οφειλών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε όσους δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους ή υπήχθησαν, αλλά έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.
Οι καθυστερούμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται κατά τον προηγούμενο της ρύθμισης, μήνα.
Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται, προς το παρόν, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το ειδικό έντυπο, το οποίο φέρει ως Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ), τον 310.
Ο οφειλέτης που αιτείται ρύθμισης θα πρέπει, κατ’ αρχήν:
α) να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και β) να δηλώνει την αδυναμία εξόφλησης του συνόλου του ποσού της οφειλής του τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και την ανταπόκρισή του στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα του διακανονισμού).
Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε 12, κατά ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο ορισμός του ελάχιστου ύψους της προς ρύθμιση οφειλής καθώς και του ελάχιστου ποσού δόσης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα.
Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης και οι υπολειπόμενες δόσεις, στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) μόνο δόσης. Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης, με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Ο οφειλέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του.
Οφειλές άνω των € 5.000,00 οι οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο., δεν είναι δυνατό να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν στον ΟΓΑ. Αρμόδιος φορέας είσπραξης των εν λόγω οφειλών, στο εξής, καθίσταται αποκλειστικά το Κ.Ε.Α.Ο..

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
1. Στην «Πάγια» ρύθμιση, από 15-04-2014 έχουν δικαίωμα ένταξης οι οφειλέτες οι οποίοι:
• δεν έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» (π.χ. οφείλονται καθυστερούμενες εισφορές κάτω των €500,00),
• εντάχθηκαν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» αλλά απώλεσαν το δικαίωμα της ρύθμισης. Οι οφειλέτες αυτοί έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στην «Πάγια» ρύθμιση εφόσον το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών τους:
α) εξακολουθεί να είναι μικρότερο των €5.000,00 και
β) είναι μεγαλύτερο των € 5.000,00, αλλά δεν έχει διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο..
2. Η αίτηση για την «Πάγια» ρύθμιση, όπως και για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (website) του ΟΓΑ στη διεύθυνση 
www.oga.gr. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος που οδηγεί στην ειδική υπηρεσία ‘Υποβολή Αίτησης Ρυθμίσεων «Νέα Αρχή» και «Πάγια» του Ν.4152 2013″. Επιλέγοντας ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζονται οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων.
Με την επιλογή “Έλαβα γνώση για τους όρους των ρυθμίσεων «Νέα Αρχή» και «Πάγια» και επιθυμώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση”, γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον ιστότοπο του Taxis Net – Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Μέσω της Γ.Γ.Π.Σ. ο ενδιαφερόμενος πιστοποιείται πληκτρολογώντας τα διακριτικά που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, δηλαδή το username (όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης).
Η Γ.Π.Σ.Σ. εμφανίζει στη συνέχεια τον ΑΦΜ που διαθέτει στη βάση δεδομένων της και που αντιστοιχεί στα διακριτικά που εισήχθηκαν. Επισημαίνουμε, ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα υποβάλει από κοινού φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο του/της θα πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχούν στον αιτούντα ρύθμιση ασφαλισμένο. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει αποκτήσει δικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία ΔΟΥ ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία απόκτησής τους. Μετά την καταχώρηση των διακριτικών που πράγματι του αντιστοιχούν, εμφανίζεται ο ΑΦΜ που διαθέτει η Γ.Γ.Π.Σ. στη βάση δεδομένων της. 
Στην ίδια οθόνη, πέραν του ΑΦΜ που εμφανίζεται, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου (A.M.) του ΟΓΑ και τον ΑΜΚΑ του. Για να ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει τα στοιχεία του (A.M., ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) να συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στα αρχεία του ΟΓΑ.
Εάν δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και των τριών προαναφερόμενων στοιχείων ή κάποιου/ων από αυτά με τον αιτούντα, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο αιτών ενημερώνεται για το ή τα λανθασμένα στοιχεία και ότι πρέπει να προσέλθει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προχωρήσει ανάλογα, στη διόρθωσή του/τους.
Εάν ο αιτών βάσει των καταχωρούμενων στοιχείων ταυτοποιείται, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται σε ποια εκ των δύο ρυθμίσεων έχει δικαίωμα να ενταχθεί. Στη συνέχεια, μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση και να εκτυπώσει έντυπο πληρωμής των εισφορών ρύθμισης ακολουθώντας τις on line οδηγίες της εφαρμογής. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει δικαίωμα ένταξης σε ρύθμιση, ενημερώνεται για το συγκεκριμένο λόγο που αποκλείεται του δικαιώματος.
3. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται, όπως και στη ρύθμιση «Νέα Αρχή», μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Το ειδικό «Έντυπο για την Τράπεζα Πειραιώς» που θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή, εκδίδεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και φέρει τον Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 310.
Στο εν λόγω έντυπο που αφορά σε καταβολή εισφορών μόνο «Πάγιας» ρύθμισης του Ν.4152/2013 αναφέρονται πλέον του ΚΜΠ 310, τα ονομαστικά στοιχεία του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου (A.M.), ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το πληρωτέο ποσό και η ληκτική ημερομηνία πληρωμής του καθώς και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ).
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο με ΚΜΠ 310, για την πληρωμή και λοιπών – πλην της «Πάγιας» ρύθμισης του Ν.4152/2013 – ασφαλιστικών εισφορών.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Κωδικός Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) του εντύπου για την πληρωμή δόσεων της ρύθμισης «Νέα Αρχή», είναι ο 673.

Ρυθμιζόμενο ποσό
Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής, ορίζεται το ποσό των €40,00. Το ποσό έκαστης δόσης, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των €20,00.

Ένταξη στη ρύθμιση
Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση εφόσον η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου. Το ποσό εισφορών που απαιτείται για την ένταξη του αιτούντος στη ρύθμιση, αναφέρεται στην ένδειξη «πληρωτέο ποσό» του Εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς – ΚΜΠ 310.
Η δεύτερη δόση καταβάλλεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης και οι υπολειπόμενες δόσεις, στο τέλος κάθε επόμενου μήνα,. Η πληρωμή θα γίνεται με το ως άνω έντυπο, το οποίο θα πρέπει να εκτυπώνεται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, στις αρχές του δεύτερου 15νθημέρου κάθε μήνα.
Ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση στην περίπτωση που δεν έχει καταβάλει μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία την πρώτη δόση και την τρέχουσα εισφορά του. Εάν εξακολουθεί να επιθυμεί τη ρύθμιση των οφειλών του, τότε μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του όχι, όμως, νωρίτερα από τον επόμενο μήνα της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης.
Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη ενταχθεί στην «Πάγια» ρύθμιση αλλά δεν τηρήσει στη συνέχεια τους όρους της και απολέσει το δικαίωμα, μπορεί να αιτηθεί και πάλι την ένταξή του στην «Πάγια» ρύθμιση, εφόσον η οφειλή του δεν έχει, μετά τη βεβαίωσή της, αποσταλεί στο Κ.Ε.Α.Ο..
Υπενθυμίζουμε, ότι σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην «Πάγια» ρύθμιση, το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ. Ο ενταχθείς δηλαδή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» οφειλέτης, ο οποίος δεν τηρήσει στη συνέχεια με συνέπια τους όρους της ρύθμισης, χάνει οριστικά το δικαίωμα της ρύθμισης «Νέα Αρχή». Κατά συνέπεια, μπορεί να αιτηθεί στο εξής, μόνο υπαγωγή στην «Πάγια» ρύθμιση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η πληρωμή κάθε επόμενης, μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση, τρέχουσας εισφοράς (για όσο χρόνο διαρκεί η «Πάγια» ρύθμιση) θα γίνεται με το έντυπο πληρωμής της τελευταίας δόσης του εξαμήνου. Στο έντυπο δηλαδή που θα εκτυπώνει ο ενδιαφερόμενος για την πληρωμή της τελευταίας δόσης του εξαμήνου, θα αναγράφεται ξεχωριστά το ποσό της τρέχουσας εισφοράς του συγκεκριμένου εξαμήνου και της τρέχουσας δόσης, το άθροισμα των οποίων αποτελεί το «πληρωτέο ποσό». Το «πληρωτέο ποσό» θα πρέπει να εξοφληθεί στο σύνολο του μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.
Κατά την ηλεκτρονική εκτύπωση των εντύπων πληρωμής των μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση δόσεων, θα εμφανίζεται μήνυμα που θα υπενθυμίζει στον ενδιαφερόμενο ότι στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να καταβάλει μαζί με την τρέχουσα δόση του και την τρέχουσα εισφορά
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η τρέχουσα εισφορά, ο ασφαλισμένος εκπίπτει άμεσα του δικαιώματος της ρύθμισης.

Δικαιολογητικά – Αρμόδια Όργανα Ρύθμισης
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής του, τα κατωτέρω συγκεκριμένα στοιχεία:
1. Όταν η συνολική οφειλή είναι έως και € 10.000.00. στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις και
β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα.
2. Όταν η συνολική οφειλή είναι άνω των € 10.000.00. στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:
α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),
β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν
• κινητές αξίες,
• ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
• ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
• αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBΑΝ) και το ύψος αυτών,
• οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
• απαιτήσεις από τρίτους,
• οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.
Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφόσον βέβαια ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.
Εάν τα δικαιολογητικά δεν ελεγχθούν από τον ΟΓΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση επίσης θεωρείται «ισχυρή», εφόσον, στο μεταξύ, δεν έχει επέλθει η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι Προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης – Συνέπειες 
Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους,
β) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς,
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης — πλην της πρώτης – και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ποσοστού 15%. γ) Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες:
α) ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης,
β) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,
γ) η άνω των € 5.000,00 οφειλή, μετά τη βεβαίωσή της διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και επιδιώκεται η είσπραξή της, με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

Χορήγηση Πιστοποιητικού οφειλής
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών ΟΓΑ, Πιστοποιητικό Οφειλής με διάρκεια ισχύος ενός (1) μηνός. Στο πιστοποιητικό αυτό, βεβαιώνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του.

ΙΙ.Β ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Στα αναφερόμενα της σχετικής εγκυκλίου μας με αριθ. 6/2013, έχουν – όπως προαναφέραμε – επέλθει οι κατωτέρω τροποποιήσεις – οι οποίες αφορούν:
1. Σε τροποποίηση διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες:
α) το όριο της οφειλής, με βάση το οποίο καθορίζονται τα στοιχεία της Υπεύθυνης Δήλωσης (σελ. 4 της ως άνω εγκυκλίου), αυξήθηκε από €5.000,00 σε €10.000,00,
β) απαλείφθηκε, ως υποχρεωτικό στοιχείο της Υπεύθυνης Δήλωσης (σελ. 4 της ως άνω εγκυκλίου), η δήλωση του αιτούντα περί μη άσκησης εναντίον του, ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.
Κατόπιν τούτου, σχετικά με την – παράλληλα με την αίτηση ρύθμισης – υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης με τα ανά κατηγορία οφειλής στοιχεία, θα πρέπει να ισχύσουν και για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», ανάλογα, όσα προαναφέρονται στην παρούσα για την «Πάγια» ρύθμιση.
2. Στην επιμήκυνση του προς ρύθμιση οφειλόμενου διαστήματος
Στη «Νέα Αρχή» ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, καθυστερούμενες οφειλές μέχρι 31-12-2012 (σελ. 1 της ως άνω εγκυκλίου). Για τεχνικούς λόγους όμως, στο προς ρύθμιση διάστημα οφειλών των ασφαλισμένων που θα αιτηθούν ρύθμισης μέχρι τις 30-06-2014, θα προστεθεί και η εισφορά του Α’ εξαμήνου 2013 (εφόσον έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων μας και για την αποφυγή λανθασμένων πληρωμών, έχουμε προβεί στις εξής περαιτέρω «ενέργειες»:
1. Στην προσθήκη Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ), επί του εντύπου πληρωμής των δόσεων ρύθμισης «Νέα Αρχή» με ΚΜΠ 673 (σελ. 3 της ως άνω εγκυκλίου).
2. Στην αλλαγή της διαδικασίας αναζήτησης της τρέχουσας εισφοράς Β’ εξαμήνου 2013.
Η εισφορά Β’ εξαμήνου 2013 για όσους έχουν ενταχθεί έως 31-12-2013 στη ρύθμιση «Νέα Αρχή» και τηρούν τους όρους αυτής, δεν θα αναζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία με την αποστολή ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς. Η πληρωμή της τρέχουσας εισφοράς θα γίνει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με το έντυπο πληρωμής της δόσης του Ιουνίου 2014. Στο έντυπο θα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της «τρέχουσας εισφοράς» και της «τρέχουσας δόσης», το άθροισμα του ποσού των οποίων, αποτελεί το «πληρωτέο ποσό». Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να μην εκπέσει της ρύθμισης, θα πρέπει να εξοφλήσει το «πληρωτέο ποσό» στο σύνολο του, μέσα στην ταχθείσα προθεσμία (30-06-2014).
Ανάλογο θα είναι, επίσης, και τα στοιχεία του εντύπου κάθε επόμενης τρέχουσας εισφοράς, μετά την αρχική ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή», το οποίο θα εκτυπώνεται, ομοίως, κατά την ανωτέρω διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η τρέχουσα εισφορά, ο ασφαλισμένος εκπίπτει άμεσα του δικαιώματος της ρύθμισης.

Επισημάνσεις
Οι οφειλέτες, κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων («Πάγια» και «Νέα Αρχή) και εφόσον τηρούν τους όρους αυτών, δικαιούνται χορήγησης / ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου.
Οι ασφαλισμένοι των οποίων οι καθυστερούμενες οφειλές έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο., δικαιούνται χορήγησης / ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου εφόσον εξοφλούν / ρυθμίζουν τις οφειλές τους στον εν λόγω φορέα και τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να εξοφλούν το σύνολο της οφειλής τους ή τις δόσεις τους στο Κ.Ε.Α.Ο. και τις τρέχουσες εισφορές τους στον ΟΓΑ.
Οι εργοδότες – επιχειρήσεις του Ν.3232/2004 που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 («Νέα Αρχή» και «Πάγια»), θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ).
Στα πλαίσια της υποστήριξης που πάντοτε παρέχετε στους ασφαλισμένους μας παρακαλούμε, κατά το δυνατό, να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, στην υποβολή της αίτησης για ένταξη στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια».

Συνημμένα: α) Διατάξεις των Νόμων 4152/20134172/2013 και 4225/2014 
β) Υπόδειγμα νέου Εντύπου Πληρωμής ΚΜΠ 310 
γ) Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Οφειλής

Ο Διοικητής 
Δρ. Ξενοφών Βεργίνης