«Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωρι

28 Μαΐου 2014
th

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου
 

Αθήνα, 20/05/2014 
Αρ.Πρωτ. οικ 2/41768/0022

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία »
  th
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α’) ,με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 και των ΟΤΑ α’και β’βαθμού ), δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο.
Το κατά εξάμηνο ανώτατο αυτό όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών δύναται να αυξηθεί περαιτέρω έως τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ’άτομο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ’υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του ετήσιου ορίου για κάθε υπάλληλο. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η προηγούμενη πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου. Εξυπακούεται ότι για τις αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, που τυχόν εκδοθούν εντός του α εξαμήνου 2014 για το ανωτέρω όριο θα συνυπολογιστούν και οι ήδη εκδοθείσες για το διάστημα αυτό.
Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των OTA α βαθμού που λειτουργούν βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση ,εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.
2.Επίσης, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. Συνεπώς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης(5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης.
Τέλος με τις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται:
α) για τους υπαλλήλους των OTA α βαθμού από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β’ βαθμού από τον Περιφερειάρχη.
β) για τους υπαλλήλους ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) εκδίδεται από το Δ.Σ. του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ