Απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες

18 Ιουνίου 2014
images.jpg22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 
Ταχ. Κωδ. : 10437 – ΑΘΗΝΑ 
Πληροφ. : Κανελλάκη Μ. 
Τηλέφωνο : 210 – 5233283 
FAX : 210 – 5237417

Αθήνα 29 Μαΐου 2014
ΠΟΛ. 1160 
Αρ. Πρωτ. Δ10Β/3352ΕΞ2014

ΘΕΜΑ : Απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες
images.jpg22
ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β’) κοινή Υπουργική απόφαση

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να συντάσσεται από τις υπηρεσίες σας για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (285 Α’).
Σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α και οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (328 Β’) κοινής Υπουργικής απόφασης, που ανήκουν στην χωρική σας αρμοδιότητα, ότι όλες οι απευθείας μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και την 31η Μαΐου 2014 θα πρέπει να διαβιβασθούν στις υπηρεσίες σας για την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της προαναφερομένης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως των λόγων στους οποίους οφείλεται η μη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Επί πλέον, σας είναι ήδη γνωστό ότι από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις της απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερομένους, με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α.
Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή, ότι θα πρέπει να διενεργήσετε αυτοψίες κατά τη θερινή περίοδο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι ή άλλοι ιδιώτες έχουν εγκατασταθεί στους χώρους αιγιαλού και παραλίας άνευ μισθώσεως (αδείας) να ληφθούν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
Διευκρινίζουμε ότι οι υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. , όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τέλος, όσον αφορά τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατόπιν δημοπρασίας οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν από τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση.

– Στο πρωτότυπο έγγραφο περιλαμβάνεται υπόδειγμα μισθωτηρίου συμβολαίου

Ο Γενικός Διευθυντής 
Κ. Μασούρας