Ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού»

26 Ιουνίου 2014
images.jpg777777 EKTELESH

Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ;;;;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
Τμήματα : Α-Δ

Τηλέφωνα : 210 – 3635963, 3630573
3636872, 3614303, 3614716 
Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα

images.jpg777777 EKTELESH
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014
ΠΟΛ: 1167

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ Β1215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β2183) και παροχή σχετικών οδηγιών.

Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ 1086/23.04.2013, ΠΟΛ 1157/27.06.2013, ΔΠΕΙΣ Α 1117822/23.07.2013, ΠΟΛ 1222/26.09.2013, ΠΟΛ 1138/13.05.2014, ΠΟΛ 1159/02.06.2013, ΔΗΛΕΔ Β 0004832ΕΞ/22.10.2013

Κατόπιν πληροφόρησης από την Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ20η) σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση, τις υπ. αριθμ. 18109/20.05.2013 (ΦΕΚ ΒΊ215) και 34637/04.09.2013 (ΦΕΚ Β’2183) Κοινές Αποφάσεις Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν κατ. εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α’ 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α’180), όπως ισχύει, μαζί με τις υπ. αριθμ. 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’3389), 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β 181 3), 46683/20.11.2013 (ΦΕΚ Β3186) και 14242/23.04.2014 (ΦΕΚ Β1010) Κ.Υ.Α.
Υπενθυμίζεται ότι με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω «συμψηφισμού» τους με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 συνολικά έσοδα τους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

Σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ 1086/2013 με την οποία σας δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των προαναφερθεισών διατάξεων.

Η Αναπλ. Γεν. Δ/ντρια Φορολογικής Διοίκησης
Χ. Μαυρίδου