Εγκύκλιος της ΑΣΠΕ για τις Μετεγγραφές και άλλα Θέματα

17 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος αρ. 3 / 2014

           Αγαπητοί Συνάδελφοι με την παρούσα σάς ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα:

-Α-

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ Ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 α.      Με το άρθρο 53 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι φοιτητές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες και πέτυχαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους:

Άρθρο 53

Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής

Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

«1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μετα- πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.

3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.

4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013−2014 και εντεύθεν.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014».

2.         Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τα παρακάτω, αναφορικά με το προκείμενο θέμα:

α)        Δεν αλλάζει τίποτα στις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν. 4264/2014, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται λεπτομερώς στην παραπάνω περίπτωση  1α της παρούσης και

β)         Εισοδηματικά κριτήρια για τις παραπάνω κατηγορίες δεν τίθενται.

3.         Η παραπάνω ρύθμιση καταλογίζεται στο ενεργητικό της Κυβερνήσεως και αυτό χαροποίησε, εν τινι μέτρω, τους πολυτέκνους, όμως η ΑΣΠΕ επιδιώκει περαιτέρω να ρυθμισθεί το όλο θέμα στη βάση του, να αρθούν οι αδικίες των τριών τελευταίων Ακαδημαϊκών ετών 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, που τα παιδιά των πολυτέκνων (ακόμη και με 7, 9, 11 αδέλφια) φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις, τη στιγμή κατά την οποία οι γονείς των παιδιών αυτών αδυνατούν παντελώς να ανταπεξέλθουν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση, ενώ άλλα παιδιά πολυτέκνων οικογενειών απλώς έχουν εγγραφεί στις Σχολές ή Τμήματα αυτών και δεν μπορούν να φοιτήσουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας των γονέων τους και να επιτραπεί η μετεγγραφή τους, αφού όλες – όλες οι περιπτώσεις ανέρχονται στον αριθμό των 723.

Για να καταστούν  οι Μετεγγραφές πραγματικά  ελεύθερες και αυτόματες για τους πολύτεκνους και χωρίς καθυστερήσεις, η ΑΣΠΕ έγκαιρα έστειλε επιστολή στον Υπουργό με τις προτάσεις της, οι οποίες δυστυχώς αγνοήθηκαν.

-Β-

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1.         Στον κανονισμό 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπεται η ίδρυση  «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας», για τη διανομή τροφίμων και παροχή βασικών υλικών πρώτης ανάγκης (π.χ. ένδυση, υπόδηση, είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής) στους απόρους της Ε.Ε., με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

            Κάθε κράτος – μέλος της Ε.Ε. καλείται να θεσπίσει Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που να καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο να καταθέσει στην Ε.Ε. προς έγκριση.

            Για την εκπόνηση του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ήδη αρχίσει η συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

            Για την εφαρμογή του κανονισμού της Ε.Ε., την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την έγκαιρη κατάθεσή του στην Ε.Ε. αρμόδιο πλέον θα είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2.         Η ΑΣΠΕ δραστηριοποιείται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι πολύτεκνες οικογένειες με τις, όσο το δυνατόν, καλλίτερες προϋποθέσεις , ωστόσο το όλο θέμα που αφορά τα προϊόντα της Ε.Ε. βρίσκεται εν αναμονή ολοκληρώσεως και εγκρίσεως του αναφερόμενου ως άνω προγράμματος χορήγησης προϊόντων. 

            Ως αντιλαμβάνεσθε, με τους ρυθμούς που λειτουργεί αυτό το κράτος!  το τρέχον έτος είναι αμφίβολο εάν χορηγηθούν προϊόντα.

-Γ-

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1.         Στο ΦΕΚ 903/Β/10-4-2014  δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ: 1095/2014 του Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία αναφέρεται στον: «Τρόπο και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών  από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού, προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα Φ.Π.Α.»

Ειδικώτερα στα άρθρα 1 και 3 της ως άνω αποφάσεως, που ενδιαφέρουν τους Συλλόγους Πολυτέκνων, αναφέρονται:

Άρθρο 1

Όροι και Προϋποθέσεις

1.Οι δωρητές να είναι επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ.

2.Οι δωρεές των αγαθών να έχουν στόχο την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

3.Τα δωριζόμενα να είναι τρόφιμα φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να μην είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης.

4.Να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

5.Οι αποδέκτες των δωρεών (δωρεοδόχοι), οι οποίοι θα διαθέσουν τα δωριζόμενα αγαθά χωρίς κανένα αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, να είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις αποδεκτών της δωρεάς

Τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού σκοπού που αποδέχονται τις δωρεές (δωρεοδόχοι) οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής και να καταχωρούν σε κατάσταση τα στοιχεία της περαιτέρω διάθεσης των αγαθών αυτών προς τους αποδέκτες, όπως ιδίως τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο που έλαβε χώρα. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας               Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος    Εμμανουήλ Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος