Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

17 Σεπτεμβρίου 2014
images33333

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Αντιγόνη Γρατσία
Τηλέφωνο: 213-1313.129
FAX: 213-1313.117
E – mail: a.gratsia@ydmed.gov.gr

Προς:
1) Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού
2) Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού
3) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοίκησης
4) Ανεξάρτητες Αρχές
5) ΑΣΕΠ

Κοιν.:
1. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
2. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648

images33333

ΘΕΜΑ: Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. ΔΟΑ/Φ.13/641/οικ. 319/7.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΧ-ΚΥΙ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, αναφορικά με την ισχύ, έως 30.6.2014, των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο, βάσει των άρθρων 26 παρ. 6 και 27 παρ. 1 του «Προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Στο ΦΕΚ 189 Α’/10-9-2014 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4283/2014 «Ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 12 παρ. 6 του οποίου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 38 του Ν. 4186/2013, ως ακολούθως:
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποιησής τους είναι αόριστης διαρκείας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014».
Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς που εποπτεύουν.
Για τυχόν διευκρινίσεις, η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Νίκος Μιχαλόπουλος