ΣτΕ: Επίδομα τρίτου παιδιού και στις μητέρες τρίτων χωρών

11 Απριλίου 2016
12K89LO46I IA 9 28 A PRV9 28 AKIA 2011

 12K89LO46I IA 9 28 A PRV9 28 AKIA 2011

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το επίδομα τρίτου παιδιού μπορούσαν να το ελάμβαναν οι μητέρες οι οποίες ήταν μεν υπήκοοι μη Ευρωπαϊκού κράτους (όπως είναι η Μολδαβία), αλλά όμως τα παιδιά τους είχαν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Ρουμανία.

Να σημειωθεί ότι η χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού διακόπηκε το 2012 με το νόμο 4093/2012, αλλά η επίμαχη απόφαση του Α΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κατ΄ αρχάς, θα αποτελέσει πιλότο για τις παρόμοιες εκκρεμείς δίκες και κατά δεύτερον το όλο ζήτημα -λόγω μείζονος σπουδαιότητας – παραπέμφθηκε από την 5μελή στην 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος για οριστική κρίση.

Αναλυτικότερα, Μολδαβή υπήκοος και κάτοχος δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντρεμένη με υπήκοο Ρουμανίας ο οποίος ήταν κάτοχος άδεια διαμονής στην Ελλάδα, ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργαζόταν στην χώρα μας, μόλις γέννησε το τρίτο παιδί της, ζήτησε από τον ΟΓΑ την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού. Πάντως, και τα τρία παιδιά της Μπλδαδής μητέρας είχαν γεννηθεί στην Αθήνα.

Όμως, ο ΟΓΑ απέρριψε το αίτημα χορήγησης του επίμαχου επιδόματος, επικαλούμενος ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, αφού η μητέρα ήταν υπήκοος τρίτου κράτους (Μολδαβίας) και τα τρία τέκνα της δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας στην υπ΄ αριθμ. 873/2016 απόφασή τους, υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας και πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.

Όπως επισημαίνεται στην δικαστική απόφαση, η Ρουμανία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή οικογένεια από την 1η Ιανουαρίου 2007 και οι Ρουμάνοι πολίτες θεωρούνται «άμεσα ως υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δε σύζυγοι και τα τέκνα αυτών, εαν μεν είναι υπήκοοι τρίτων κρατών, αντιμετωπίζονται ως αλλοδαποί μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., ενώ αν είναι Ρουμάνοι αντιμετωπίζονται άμεσα ως υπήκοοι της Ε.Ε.

Ακόμη, υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ, ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., «κοινωνικά πλεονεκτήματα και οικογενειακές παροχές πρέπει να χορηγούνται στην οικογένεια νομίμως διαμένοντος και εργαζομένου στην Ελλάδα πολίτη της Ε.Ε., ακόμα και αν η κατ΄ αρχήν «δικαιούχος» των επιδομάτων αυτών μητέρα της οικογένειας είναι υπήκοος τρίτου κράτους, εφόσον τυχόν άρνηση χορήγηση των παροχών αυτών, θέτει σε δυσμενέστερη θέση τα πιο πάνω μέλη της οικογένειας που είναι πολίτες της Ένωσης σε σχέση με τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, αποτελούμενη από παιδιά που έχουν την ελληνική υπηκοότητα».

Σύμφωνα με το ΣτΕ δικαιούχος του επιδόματος τρίτου παιδιού είναι η μητέρα, η οποία είναι Ελληνίδα ή πολίτης της Ε.Ε., άλλως πολίτης τρίτου κράτους με παιδιά Ελληνικής υπηκοότητας. Ομόφωνα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν, ότι «οι διατάξεις των νόμων 1892/1990, 3454/2006 και 3631/2008 που απέκλειαν την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού στην μητέρα υπήκοο τρίτου κράτους μέλους που έχει παιδιά υπηκοότητας κράτους μέλους της Ε.Ε., αντίκεινται στις διατάξεις του δικαίου της Ε.Ε. και είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες για το λόγο αυτό».