ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ :  Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Δράμας

ΘΕΜΑ: Διανομή οπωροκηπευτικών
ΣΧΕΤ: Το αριθ. 32914/7-9-2016 έγγραφο σας
1. Σε συνέχεια σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. απόφασης 10/9-9-2016, αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

α. Δεν αποδεχόμαστε την πρακτική και τις μεθοδεύσεις του Υπουργείου Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τον ορισμό των δικαιούχων πολύτεκνων οικογενειών, μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ,  για την διανομή οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο ΦΕΚ με αριθμό 2413/Β/4-8-2016.

β. Σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι δικαιούχες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα (δηλαδή οι τρίτεκνες οικογένειες ), ενώ δεν είναι δικαιούχοι πολύτεκνες οικογένειες με τον ίδιο αριθμό παιδιών ,( πλήρη παράνοια).

γ. Κατόπιν των ανωτέρω δεν αναλαμβάνουμε  την διανομή των οπωροκηπευτικών, αλλά θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την σύμπραξη, αποστέλλοντας την κατάσταση δικαιούχων πολυτέκνων, που μας ζητήσατε και αριθμεί περί τις εκατό (100) περίπου οικογένειες από τις δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) σύνολο πολύτεκνων οικογενειών μελών του Συλλόγου μας.

2.  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ.

Πρόεδρος                                           Γεν. Γραμματέας

Σμολοκτός Νικόλαος                       Στάϊκος Αντώνιος