1. Η Ελλάδα Όπως αναφερόταν στο πόρισμα της Βουλής για το δημογραφικό, στη χώρα μας, η γεννητικότητα

26 Φεβρουαρίου 2017

 

1. Η Ελλάδα Όπως αναφερόταν στο πόρισμα της Βουλής για το δημογραφικό, στη χώρα μας, η γεννητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και το πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνικές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και ακε- ραιότητα. Η δημογραφική κατάσταση για την Ελλάδα είναι εφιαλτική εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2011 η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα φάση, πρωτοφανή μεταπολεμικά. Το φυσικό ισοζύγιο πλέον γίνεται αρνητικό (οι θάνα- τοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις), αλλά και το μεταναστευτικό ισοζύ- γιο, παρά την προσφυγική κρίση, είναι κι αυτό αρνη- τικό καθώς πολλοί Έλληνες φεύγουν από τη χώρα ανα- ζητώντας καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όλα τα σενά- ρια που έχουμε στη διάθε- σή μας ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον θα μειωθεί σημαντικά. Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανά- μεσα στα 10 εκατομμύρια (αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (απαισιό- δοξο). Η ελάττωση του πληθυ- σμού θα κυμανθεί από περίπου 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα, ενώ παράλληλα ο  πληθυ- σμός της χώρας γερνάει. Η ενδιάμεση ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, και που είναι 44 έτη σήμερα, ανα- μένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη.  Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 εκ. σήμερα σε 1,4 εκ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050, αφού όμως πρώτα προηγηθεί μια έντονη δια- κύμανση τις δεκαετίες που θα μεσολαβήσουν. Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλα- δή όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που  θα μπο- ρούσαν να δουλέψουν) θα μειωθεί από 7 εκ. το 2015 σε 4,8-5,5 εκ, ενώ ο  πραγ- ματικός οικονομικά ενερ- γός πληθυσμός θα μειωθεί από 4,7 εκ. το 2015 σε 3-3,7 εκ. Η εντεινόμενη πίεση στο δημογραφικό  οφείλε- ται στις επιπτώσεις των μέτρων των Μνημονίων, εξαιτίας των οποίων τα ζευγάρια που εργάζονται με μειωμένους μισθούς και, πολύ περισσότερο, τα ζευγάρια με ένα ή και δύο ανέργους, αδυνατούν να κάνουν παιδιά (όσα δεν έχουν) ή περισσότερα παιδιά (για όσα έχουν και θέλουν να αποκτήσουν και άλλα). Οι νέοι σε ηλικία άνεργοι αδυνατούν να συ- νάψουν γάμο, ενώ άνερ- γοι νέοι μεταναστεύουν (μαζί με τα παιδιά τους) σε διάφορες χώρες και δύσκο- λα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παράλληλα αυξή- θηκαν οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, αυξήθηκαν οι θά- νατοι από διάφορες αιτίες (άγχος, καρδιακά επεισό- δια, κ.ά), αλλά αυξήθηκαν και οι αυτοκτονίες, για οικονομικούς λόγους. Επιπλέον τα μνημόνια και οι πρόθυμες κυβερνητικές συνεργασίες εντείνουν το δημογραφικό, υλοποιώ- ντας μέτρα εναντίον των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα των τρίτεκνων και πολύτεκνων, φτάνοντας στο σημείο να θεωρούν τα παιδιά τεκμήριο!!!!! 2. Η μεταπολεμική δημογραφική κατάρρευ- ση του Νομού Έβρου. Από τα μέσα της δεκαετί- ας του 1950 θα αρχίσει να δημιουργείται ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από τον νομό Έβρου κύρια προς τη Γερμανία και κατά δεύτερο λόγο προς Βέλγιο, Ολλανδία, ενώ ακολούθη- σε η μετανάστευση προς το εσωτερικό. Το 1951 ο πληθυσμός ήταν 141.340 κάτοικοι, το 1961 ήταν 157.760, λόγω της αύξησης των γεννήσεων. Το 1971 ο πληθυσμός μειώνεται λόγω της μεγάλης μετανάστευ- σης στις 138.988. Η πα- λιννόστηση της δεκαετίας του 1970 έχει αποτέλεσμα αφού το 1981 απογράφο- νται 148.486.  Ωστόσο και στη δεκαετία του 1980-1990 ο πληθυ- σμός μειώνεται ξανά αφού το 1991 είναι 143.752. Ο νο- μός το 2001 έχει πληθυσμό 149.354, και αντιμετωπίζει μια νέα δημογραφική απο- ψίλωση (-3%) στην περίοδο 1991-2001 και έχει πληθυ- σμό 146.376, ενώ εμφανίζει σημαντική μείωση και στην περίοδο 2001-2011. Ειδι- κότερα για το βόρειο και κεντρικό Έβρο η κατάστα- ση είναι δραματική, αφού μέσα σε 30 χρόνια ο πληθυ- σμός μειώθηκε στο μισό! 3. Ο επίλογος Η Ελλάδα, η Θράκη, ο Έβρος γνωρίζει και θα συ- νεχίσει να γνωρίζει το 2050 τον τρίτο υψηλότερο βαθ- μό ηλικιακής εξάρτησης μετά την Ισπανία και την Ιταλία: θα αντιστοιχούν 58,7 υπερήλικες σε κάθε 100 κατοίκους κάτω των 64 ετών. Ειδικότερα στον νομό Έβρου η δημογραφική κατάρρευση είναι προ των πυλών. Η δημογραφική πα- ράμετρος αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κυ- ριαρχίας το οποίο πρέπει να εξετασθεί με σοβαρότη- τα και ειλικρίνεια. Μάλιστα λόγω του επείγοντος του ζητήματος, κάθε καθυ- στέρηση θα δυσχεραίνει και άλλο την κατάσταση, συνεπώς οι αποφάσεις για την αντιστροφή της κατά- στασης πρέπει να ληφθούν άμεσα. Πηγή: http://www.dianeosis.org Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσα- λίας Μαλκίδης Θεοφάνης Δρ. Κοινωνικών Επιστημών, Αλεξανδρούπολη