Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους.

28 Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, 15/02/2017
Αρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.11858

Θέμα: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους.

Σχετ.: 1. Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1, άρθρο 68 του ΙΜ.4370/16 (ΦΕΚ 37/Α/16) και ισχύει.
2. Η υπ’αριθμ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/04-04-2016 (ΦΕΚ908/Β’) Κ.Υ.Α.
3. Οι υπ’αριθμ. Α3γ /Γ.Π.οικ.39364/31/05/2016 (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ), Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 (ΑΔΑ:Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ) & Α3γ/Γ.Π.οικ.75165/10- 10-2016 (ΑΔΑ:65Ξ9465ΦΥΟ-2Λ2) εγκύκλιοι.

Σε συνέχεια των ως άνω διατάξεων που αναφέρονται στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σε σχέση με το δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπής για εξετάσεις σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δημοσίων φορέων και Ο.Τ.Α.:
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/2016 καθορίζονται οι δημόσιες δομές υγείας μέσω των οποίων παρέχεται ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστα άτομα και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του
2. Από τις σημαντικότερες παραμέτρους των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους από όλους πλέον τους ιατρούς δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δομών Αποκατάστασης και Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.  
3. Για το λόγο αυτό και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανασφαλίστων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, δικαίωμα συνταγογράφησης θα έχουν όλοι οι ιατροί που εργάζονται στις εν λόγω δομές, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν εκεί, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που έχει δοθεί ή θα δοθεί στην δομή από το φορέα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και επιλέγοντας την εν λόγω υπηρεσία ως μονάδα συνταγογράφησης.
4. Οι ανωτέρω ιατροί, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να συνταγογραφήσουν σε ανασφάλιστα άτομα θα πρέπει, σε συνεννόηση με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και τον ΕΟΠΥΥ να εξασφαλίσουν πρόσβαση προσθέτοντας νέο σχετικό πεδίο, χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς κωδικούς που κατέχουν και συνταγογραφώντας μόνο ηλεκτρονικές συνταγές για παθήσεις της ειδικότητας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και συνταγές μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες μέχρι εξάμηνης διάρκειας.
5. Σημειώνεται ότι οι ιατροί χρήστες που δεν έχουν σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, θα συνταγογραφούν ως ιδιώτες πιστοποιημένοι στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και δεν εξαιρούνται από τη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη ανά ασθενή.
6. Ειδικότερα και σε ότι αφορά δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους, μέσω των ιατρών που υπηρετούν σε αυτές με οποιαδήποτε σχέση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρέχεται, πέραν των καταστημάτων κράτησης όπου λειτουργεί ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και στα ακόλουθα καταστήματα κράτησης:
α) Λάρισας Πάτρας Κορυδαλλού & Κεντρικής Μακεδονίας (Νιγρίτα Σερρών),
β) στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα,
γ) στο Ψυχιατρείο κρατουμένων κορυδαλλού και
δ) στο Νοσοκομείο κρατουμένων κορυδαλλού
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των προσερχόμενων δικαιούχων και να αποφεύγεται, κατά το δυνατό; η παραπομπή τους σε άλλες δομές προς συνταγογράφηση, κυρίως δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ