(Σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμισης από πολύτεκνους γονείς Πηγή: http://www.taxheaven

19 Ιουλίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα Πληροφορίες Κ. Τριαδάς Τηλέφωνο 210-6987504 Fax 210-6987506 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Η. Κασιδιάρη β) Το αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0004349/ΕΞ2017/1203/19-04-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της υπηρεσίας σας. Απαντώντας στην α) ανωτέρω σχετική ερώτηση του Βουλευτή Η. Κασιδιάρη, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το β) ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας σχετικά με επικείμενη κατάργηση της απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα, ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ 151/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά με το άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’) και το άρθρο 20 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α’) και ισχύει, αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλίνδρισμα κινητήρα μέχρι και 2000 κυβικά εκατοστά που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α), η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α ) απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων οχημάτων πολύτεκνων γονέων επεκτάθηκε και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του ν. 4110/2013 η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων παρέχεται και στους γονείς, οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι, είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα. Τέλος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/22-2-2017 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 538/Β’, ΑΔΑ: 73Τ6Η-ΔΓΟ). Η έκδοση της εν λόγω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ συνιστά επικαιροποίηση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής, με γνώμονα την περαιτέρω απλούστευση των σχετικών τελωνειακών διαδικασιών για τους Πολίτες καθώς επίσης τη μείωση του διοικητικού βάρους για τη Δημόσια Διοίκηση. Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ