ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

2 Αυγούστου 2021
images.jpg30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 115202 (1) Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 3 Ύψος οικονομικού βοηθήματος 1. Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερικό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελούμενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες παρέχεται σίτιση. 2. i) To ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής: α. 150 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου, β. 270 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δυο ατόμων, γ. 320 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τριών ατόμων και δ. 420 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων ατόμων και άνω. ii) Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:

α. 75 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου, β. 135 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δυο ατόμων, γ. 160 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τριών ατόμων και δ. 210. ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων ατόμων και άνω. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι ωφελούμενοι κατανοούν. Άρθρο 4 Διακοπή και περιορισμός του οικονομικού βοηθήματος 1. Για τον περιορισμό και τη διακοπή του οικονομικού βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 57 και 114 του ν. 4636/2019. 2. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερματίζεται αυτοδίκαια εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, της επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. 3. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η διακοπή της καταβολής του βοηθήματος σύμφωνα με την περ. 2i) του οικείου άρθρου επέρχεται από τη γνωστοποίηση της έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας. 4. Το οικονομικό βοήθημα τερματίζεται άμεσα όταν ο ωφελούμενος παραιτείται ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στον Υπεύθυνο του Προγράμματος. Άρθρο 5 Παράταση παροχής οικονομικού βοηθήματος 1. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατείνεται για διάστημα δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατά το άρθρο του 82 του ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. 2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (32η εβδομάδα κύησης και μετά) ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος διακόπτεται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό. 3. Οι φορείς στέγασης είναι αρμόδιοι για την υποβολή αιτήματος παράτασης του οικονομικού βοηθήματος, όταν συντρέχουν οι λόγοι την παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προς την επιβλέπουσα αρχή, η οποία εκδίδει ατομικές διοικητικές αποφάσεις σε περίπτωση έγκρισης. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30/9/2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ .ΕΔΩ

E 26 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3322