Καθορίστηκε ο αριθμός Σχολικών Καθαριστριών ανά Δήμο – Πίνακας με τις 15.482 προσλήψεις

2 Αυγούστου 2021

Καθαριστές – Καθαρίστριες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων | Δήμος  Μαραθώνος

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε την 30η Ιουλίου «εξ. επείγον» έγγραφο σε Δήμους της Χώρας για να τους ανακοινώσει ότι με Απόφαση της Επιτροπής της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ ως ισχύει, εγκρίθηκε για το διδακτικό έτος 2021-2022:

– ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων,

– ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

(Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  – Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Σ.Δ.Ε. θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας.)

Στην 1η στήλη του κατωτέρω Πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης 3 ωρών που καταγράφεται στη 2η στήλη και αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων.

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις 2 στήλες του Πίνακα.  Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων (στο έγγραφο του Υπουργείου περιλαμβάνονται παραδείγματα).

Οι προσλήψεις, για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος, θα γίνουν σύμφωνα με την Απόφαση Βορίδη, που έχει παρουσιάσει ο AIRETOS.GR εδώ .

«Αμελλητί θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση Ανακοίνωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο αρ.2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς Πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους», επισημαίνει το Υπουργείο προς τους Δήμους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το αριθμ. 56982/30.7.2021 έγγραφο και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα με τις προσλήψεις ανά Δήμο: