ΕΤΑΑ 10083/31.07.2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων στο π

2 Αυγούστου 2021

 

Παιδικοί σταθμοί: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και οι  προϋποθέσεις - CNN.gr

1.2. Ορισμοί Σημειώνεται ότι, εφεξής, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «αιτούσα/σες», «μητέρα/ες», «ωφελούμενη/ες», «δυνητικά ωφελούμενη/ες» «ενδιαφερόμενη/ες», «εργαζόμενες», «άνεργες», νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες – πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία και οι γυναίκες και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συνεπιμέλεια τέκνου/ανάδοχου τέκνου. Ως ωφελούμενες του Προγράμματος, ορίζονται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 54128/28.07.2021 ΚΥΑ και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών που αναφέρονται στην παρ. 4.2 της παρούσας πρόσκλησης και στο Άρθρο 5 της προαναφερόμενης σχετικής ΚΥΑ.ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.1. Επιλέξιμες ενέργειες Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2021-2022 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Ιουλίου 2022), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τις ωφελούμενες. Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή ηλικιακής κατηγορίας, αντίστοιχης της ηλικίας του/των τέκνου/τέκνων τους. Η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για : α) παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, β) παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας αντίστοιχα. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Φορέα/Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν α) οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος Πρόσκλησης 2021-2022, πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα για συμμετοχή στις Δομές του Άρθρου 4 της παρούσα

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%95%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%91-1008331.07.2021.pdf