Πως θα γίνεται η άρση του τραπεζικού απορήτου – Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις από αυτόν τον μ

10 Δεκεμβρίου 2013
291211a3

291211a3
Δημοσιεύθηκαν οι εγκύκλιοι με τις λεπτομέρειες σχετικά με την άρση του Τραπεζικού απορρήτου μέσω του συστήματος  “Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών”  στο οποίο θα έχει πρόσβαση το σύνολο των υπηρεσιών των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων απόεγκληματικές δραστηριότητες

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να “σπάνε” το τραπεζικό απόρρητο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62, 63 του νόμου4170/2013 εξέδωσε το Υπ.Οικ.  Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1258/2013  οι Χρήστες του συστήματος “Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών” θα έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν και διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. 

Η εισαγωγή και διαβίβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Εσόδων (ΓΓΔΕ) και θα προσφέρεται μέσω των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι τράπεζες  που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν/ επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μητρώου των πελατών τους  μέχρι την 30/12/2013

Αξιοποιώντας το νέο μητρώο καταθετών οι πιστοποιημένοι ελεγκτές θα εντοπίζουν σε ποιες τράπεζες έχει λογαριασμό ο ελεγχόμενος, το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις κινήσεις που έκανε. 

Κάθε λογαριασμός θα συνδέεται με το ΑΦΜ του δικαιούχου. Κάθε πελάτης πιστωτικού ιδρύματος και ιδρύματος πληρωμής που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. κατά τη δημοσίευση του νόμου οφείλει να τον γνωστοποιεί σε αυτά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή του.


Ηλεκτρονικές κατασχέσεις

Παράλληλα με την άμεση άρση του τραπεζικού απορρήτου έρχονται και οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Όλες οι εντολές – κατασχετήρια για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. 

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω των 3 Διαμετακομιστικών κόμβων 
1)ΓΓΔΕ
2)Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
3)«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. / ΔΙΑΣ Α.Ε.


-Η αρμόδια υπηρεσία μέσω της ΓΓΔΕ θα στέλνει το κατασχετήριο αίτημα στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, αυτός θα το προωθεί άμεσα και χωρίς καμία επεξεργασία στην αρμόδια τράπεζα.

-Η τράπεζα δημιουργεί άμεσα την ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής του κατασχετηρίου, η οποία χρονοσημαίνεται, υπογράφεται ψηφιακά με πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server) και κρυπτογραφείται.

-Από την επομένη της κατά τα ανωτέρω επίδοσης του κατασχετηρίου ημέρα και εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με το άρθρο 30 Α του ΚΕΔΕ και μέχρι την 18:30 της τελευταίας ημέρας λήξης της ως άνω προθεσμίας, η τράπεζα  αποστέλλει ηλεκτρονικά στον κόμβο Π.Ι. (ΤΕΙΡΕΣΙΑ) την κατά το άρθρο 32 του ΚΕΔΕ «δήλωση τρίτου» κρυπτογραφημένη, προκειμένου να προωθηθεί μέσω του κόμβου Υ.Ο. στην αρμόδια υπηρεσία φορολογικής διοίκησης.

-Στην περίπτωση που η τράπεζα υποβάλλει θετική δήλωση και εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, υποχρεούνται στην απόδοση των κατασχεθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο εντός δέκα (10) ημερών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ.


Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στις  δύο εγκυκλίους στο κόμβο

ΠΟΛ.1258/5.12.2013
ΠΟΛ.1257/4.12.2013